Inwestorzy PLF SA uzyskują dalsze zabezpieczenia - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Inwestorzy PLF SA uzyskują dalsze zabezpieczenia

Inwestorzy PLF SA uzyskują dalsze zabezpieczenia

Obligacje oraz rynek kapitałowy to od wielu lat specjalizacja naszej kancelarii. Pierwszy raz spółka Property Lease Fund SA (poprzednio Leasing Experts SA) znalazła się w naszym kręgu zainteresowania pod koniec 2015 roku. Spółka dynamicznie pozyskiwała kapitał na rozwój emitując kolejne serie obligacji. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014 spółka wypracowała zysk sięgający blisko 300.000,00 zł, natomiast na koniec III kwartału 2015 r. skonsolidowana strata wynosiła już 569.210,80 zł.

Do inwestorów dotarły również inne niepokojące wieści: odmowa udzielenia kredytu, skupuje obligacje poza rynkiem czy złożenia zawiadomienie do KNF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji instrumentami finansowymi.

W połowie 2016 roku spółka przestała spłacać obligacje oraz złożyła wniosek o wszczęcie przyspieszonego postępowania układowego. W krótkim czasie z naszych usług zdecydowała się korzystać grupa 50 poszkodowanych obligatariuszy, co stanowiło istotną siłę w głosach wśród wierzycieli. W naszej ocenie przedstawiona przez spółkę propozycja układu, odraczająca spłatę na wiele lat oraz legitymizująca działania Zarządu, była niekorzystna dla inwestorów. Dlatego też zdecydowaliśmy o głosowaniu w imieniu naszych klientów przeciwko układowi oraz złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W skutek naszych działań w dniu 7 marca 2017 roku Sąd odmówił zatwierdzenia układu.

Property Lease Fund SA ma na koncie cztery niespłacone serie i obligacje na łączną kwotę 12,2 mln zł. Odmowa zatwierdzenia układu stworzyła pole do działania dla administratora zastawu, który zdecydował się przejąć wierzytelności z rat leasingowych dotychczas otrzymywane przez Spółkę oraz rozpoczął wypłaty na rzecz inwestorów z tytułu niewykupionych obligacji. W kolejnych miesiącach doszło do dodatkowego wzmocnienia ich pozycji poprzez wpis hipoteki umownej do kwoty 8 000 000 zł, ustanowionej na rzecz administratora hipoteki reprezentującego obligatariuszy serii B, C, D i E. Dzięki temu uzyskali oni pierwszeństwo przez wierzycielami niezabezpieczonymi rzeczowo.

Trwająca obecnie wycena nieruchomości spółki będzie determinować dalsze czynności w zakresie zaspokojenia wierzycieli. Dotychczas obligatariuszom wypłacono 1,34 mln zł, czyli 14,5 proc. nominału długu, którego termin spłaty minął jeszcze w 2016 r. Mając na uwadze podejmowane działaniazakładamy optymistyczne prognozy w zakresie zaspokojenia roszczeń naszych klientów wobec Property Lease Fund SA w znacznej części.