Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to umorzenie albo redukcja długów osoby fizycznej.

Stałeś się niewypłacalny i nie jesteś w stanie sprostać zaciągniętym zobowiązaniom?

Zespół naszej Kancelarii zrobi wszystko, by Ci pomóc.

Szukasz pomocy w przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką?
Powierz to zadanie profesjonalistom.

Skontaktuj się z nami »

Upadłość konsumencka po nowelizacji

Z dniem 24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja, dotycząca ogłaszania upadłości konsumenckiej, wprowadzająca szereg zmian mających na celu szybszą pomoc dłużnikom
w powrocie do normalnego życia. W dobie panującej epidemii, może się ona przydać dłużnikom jak nigdy wcześniej, gdy myślimy że może nas dotyczyć bankructwo osoby fizycznej.

Jaki cel ma ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie całości lub części jego długów lub ich spłata w jakimkolwiek stopniu na rzecz wierzycieli. Niewypłacalność oznacza utratę zdolności do regulowania swoich zobowiązań finansowych np. brak zapłaty rachunków za mieszkanie, prąd, raty kredytowe, pożyczki czy zobowiązania publicznoprawne.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka może być ogłoszona tylko przez osoby fizyczne, dlatego potocznie czasem używa się określenia upadłość osoby fizycznej. Ważne jest by osoba fizyczna, miała zdolność prawną, wiek nie jest tutaj wyznacznikiem. Upadłość konsumenta może dotyczyć także dziecka. Kluczową zmianą jest także traktowanie zadłużonych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w taki sam sposób jak konsumentów. Wcześniej upadłość osoby prywatnej nie mogła być ogłoszona przez takie podmioty.
W oparciu o najnowsza nowelizację, jedna z wprowadzonych istotnych zmian dotyczy stopnia winy dłużnika w procesie ogłoszenia upadłości. Mianowicie osoby, które „doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa” także będą miały pełne prawo do ogłoszenia upadłości, całkowicie odmiennie niż w poprzednim stanie prawnym. Tym samym stopień zawinienia nie będzie już stanowił żaden przeszkody.

Badanie przyczyny niewypłacalności a upadłość konsumencka

Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty. Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że ma to ulepszyć procedurę upadłościową zarówno dla dłużników jak i wierzycieli. W zależności od stopnia winy dłużnika będzie kształtował się okres spłaty jego zobowiązań. Może on wynieść 3 lata dla osób, które nieumyślnie popadły w problemy finansowe (np. choroba czy utrata pracy), oraz od 3 do 7 lat dla osób, które umyślenie lub poprzez rażące niedbalstwo doprowadziły do swojej niewypłacalności. W ściśle określonych przypadkach sąd będzie miał także możliwość umorzenia całości długu.

Warunkowe umorzenie zobowiązań przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Nowością jest możliwość zakończenia postępowania poprzez warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty na okres 5 lat. Dotyczy to dłużników, którzy nie mają możliwości dokonywania jakichkolwiek spłat w momencie ogłoszenia upadłości, ale ta niezdolność nie ma trwałego charakteru. W konsekwencji upadły w okresie 5 lat będzie jednak ograniczony w zarządzaniu swoim majątkiem.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Ograniczenie w toku postępowania upadłościowego

Zgodnie z nowymi przepisami dłużnik nie może zostać bez dachu nad głową. Co prawda w toku postępowania upadłościowego majątek upadłego, w tym należąca do niego nieruchomość, może zostać spieniężony, ale z otrzymanej kwoty musi otrzymać on równowartość przeciętnego czynszu najmu lokalu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 1 do 2 lat.

Porozumienie z wierzycielami

Dłużnik może zawrzeć porozumienie z wierzycielem bez konieczności składania wniosku o upadłość konsumencką. Do tej pory takie porozumienie możliwe było jedynie po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Wystarczy złożyć do sądu odpowiedni wniosek i opłacić zaliczkę na koszty postępowania. Będzie to możliwe także po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli sąd uzna, że dłużnik ma szansę na porozumienie z wierzycielami, będzie mógł wstrzymać rozpoznanie wniosku o upadłość konsumencką na okres do sześciu miesięcy. Jeśli porozumienie się nie powiedzie – sąd uruchomi postępowanie upadłościowe.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nastąpić więcej niż raz w życiu. Nie wcześniej jednak niż 10 lat od ogłoszenia poprzedniej upadłości.
Wyłączenie alimentów, rent odszkodowawczych czy naprawienia szkody powstałej w wyniku przestępstwa z kręgu zobowiązań, które mogą zostać umorzone.

Wniosek o upadłość konsumencką i dalsze etapy postępowania

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej można podzielić na poniższe etapy:

  • złożenie wniosku o upadłość konsumencką i jego weryfikacja przez sąd pod kątem spełnienia warunków formalnych; opłata od wniosku wynosi 30 zł.
  • postępowanie, gdzie m.in. ustala się, jaki majątek posiada dłużnik, jakie zobowiązania go obciążają, jak doszło do niewypłacalności. Następnie spieniężenie majątku i podział pomiędzy wierzycieli;
  • wyznaczenie planu spłaty lub umorzenie zobowiązań bez ustalenia takiego planu.
Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Warto mieć na uwadze, że ogłoszenie, upadłości, czasem określane jako bankructwo konsumenckie, pociąga za sobą szereg konsekwencji zarówno w sferze życiowej jak i prawnej. Tylko nieliczni mogą spodziewać się całkowitego umorzenie długu. W momencie rozpoczęcia postępowania, nadzór nad jego majątkiem zostaje przekazany syndykowi, którego zadaniem jest jego spieniężenie. Tym samym dłużnik traci możliwość korzystania ze swojego majątku. W sytuacji, gdy jeden z małżonków ogłosi upadłość, to pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Sąd bada również czy na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie doszło do przeniesienia majątku lub jego części na innych członków rodziny. Ponadto, czynności prawne dokonane przez dłużnika jak np. darowizna czy sprzedaż mające na celu rozporządzenie mieniem w okresie do roku przed dniem złożenia wniosku o upadłość będą bezskuteczne do masy upadłościowej. Każdorazowo przed podjęciem tej ważnej decyzji o złożeniu do sądu wniosku warto pomyśleć o skonsultowaniu się z kancelarią prawną.
Dopiero za jakiś czas będzie można ocenić czy nowe zmiany rzeczywiście ułatwią osobom niewypłacalnym uporać się z długami i spowodują wzrost upadłości ogłaszanych wobec konsumentów i osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Na ten moment przynajmniej w teorii powinno być zdecydowanie łatwiej.

Zastanawiasz się czy ogłosić upadłość konsumencką?
Szukasz pomocy w przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką?
Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu?
Powierz to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami.