Fundacja prywatna w Liechtensteinie - Oniszczuk & Associates
Strona główna »

Fundacja prywatna w Liechtensteinie

Fundacja prywatna w Liechtensteinie

Porządek prawny Księstwa Liechtenstein znany jest z tego, że zapewnia inwestorom daleko idącą poufność przy jednocześnie preferencyjnym systemie podatkowym. Wszystko to przemawia za wyborem tej jurysdykcji jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Nie musi to jednak być spółka. Prawo fundacyjne w Liechtensteinie istnieje od 1926 r. i od tamtej pory zostało zaledwie raz nowelizowane. Stabilność gospodarcza i polityczna tego kraju jest przysłowiowa, ale to nie jedyny powód, dla którego warto rozważyć założenie tam fundacji rodzinnej. Co warto o niej wiedzieć? Jak założyć fundację rodzinną w Liechtensteinie i co w ten sposób zyskuje inwestor?

Jakie rodzaje fundacji rodzinnej funkcjonują w Liechtensteinie?

Założenie fundacji ma przede wszystkim służyć ochronie majątku. Prawo Liechtensteinu przewiduje dwa rodzaje fundacji rodzinnej. Każda z nich ma swoją specyfikę, której zrozumienie pozwala lepiej zarządzać aktywami. Tego rodzaju podmioty określa się jako Private Asset Structure (PAS). Mają one na celu stworzenie ram i mechanizmów do zarządzania majątkiem oraz ustanowienia przyszłych zasad sukcesji.

Pierwszy z nich to fundacja rodzinna pożytku publicznego. Jej działalność jest w całości lub w przeważającej części przeznaczona do realizacji celów natury publicznej. Z punktu widzenia optymalizacji działalności znacznie bardziej interesująco wygląda fundacja rodzinna prywatna nakierowana na realizację celów osobistych jej beneficjentów. W skład fundacji prywatnej mogą wchodzić nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne. Pozwala ona na efektywne zarządzanie majątkiem, ale także jego ochronę, ponieważ:

 • nie wyodrębnia się wspólników oraz udziałów, a wszystkie aktywa należą do fundacji;
 • fundator nie jest korporacyjnie powiązany ze strukturami fundacji, zatem ryzyko jego działalności nie jest przenoszone na tę fundację.

Majątek fundacji powstaje z darowizny, sprzedaży składników majątku albo aportu, np. przedsiębiorstwa.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Jak wygląda zakładanie fundacji w Liechtensteinie?

Podobnie jak w przypadku polskiej fundacji rodzinnej, prawo Liechtensteinu dopuszcza możliwość ustanowienia fundacji w drodze oświadczenia złożonego za życia fundatora, jak i w testamencie, po jego śmierci. Podstawy funkcjonowania podmiotu określa statut, a także wewnętrzne regulaminy określane jako by-laws.

Fundacja prywatna w Liechtensteinie może być kierowana bezpośrednio przez samego fundatora, ale też powołany specjalnie w tym celu zarząd zewnętrzny. W tym celu można ustanowić powierników, np. kancelarię prawną, która zajmie się reprezentacją podmiotu. Istnieje również możliwość powołania rady fundacji pełniącej funkcję kontrolną. Jeżeli podmiot planuje prowadzenie działalności gospodarczej, powinien być wpisany do właściwego rejestru. W innych przypadkach jest to fakultatywne.

Kluczowe znaczenie ma zweryfikowanie legalności źródeł, z których będzie finansowany majątek fundacji. Minimalna kwota wynosi 30 tysięcy euro, ale można pokryć ją też we frankach szwajcarskich lub dolarach amerykańskich.

Czy fundacja prywatna w Liechtensteinie prowadzi księgowość i płaci podatki?

Obowiązki rachunkowe fundacji zależą przede wszystkim od jej typu. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz fundacje publiczne muszą prowadzić księgi rachunkowe, składać corocznie sprawozdania finansowe oraz wyznaczyć biegłego rewidenta do badania tych sprawozdań. Dokumentacja rachunkowa powinna być przechowywana w kompletnej formie tak, aby na jej podstawie dało się ocenić kondycję finansową podmiotu. W przypadku fundacji prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej pojawia się jedynie konieczność składania oświadczenia o stanie majątkowym.

Tym, co z pewnością zainteresuje inwestorów szukających wehikułu do optymalizacji podatkowej, jest preferencyjne opodatkowanie operacji gospodarczych. Opodatkowaniu w Liechtensteinie nie podlegają:

 • darowizny na rzecz osób niemających lokalnego miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu;
 • wypłaty na rzecz osób niemających lokalnego miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu.

Trzeba pamiętać, że takie obowiązki mogą wynikać z umów międzynarodowych, dlatego każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny.

Sama fundacja opierająca się na strukturze aktywów prywatnych jest opodatkowania podatkiem CIT, ale publiczna ma prawo ubiegać się o zwolnienie z obciążenia. Warto wskazać, że również sama fundacja prywatna może być zwolniona z podatku dochodowego pochodzącego z określonych źródeł (m.in. dywidend wypłacanych od krajowych lub zagranicznych osób prawnych).

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Jakie rodzaje beneficjentów można ustanowić w ramach fundacji prywatnej?

Prawo Liechtensteinu wyodrębnia kilka klas beneficjentów różniących się między sobą zakresem uprawnień. Wyodrębnia się:

 • beneficjentów określonych imiennie;
 • beneficjentów rodzajowych, czyli wyodrębnionych według określonej w statucie cechy, np. stopnia pokrewieństwa względem fundatora;
 • beneficjentów warunkowych, których status jest uzależniony od spełnienia warunku wskazanego w statucie;
 • beneficjentów dyskrecjonalnych, którzy otrzymują prawo do świadczeń dopiero z chwilą podjęcia decyzji przez uprawniony w tym zakresie organ wewnętrzny.

Duża elastyczność w zakresie kształtowania kręgu beneficjentów pozwala na praktycznie dowolny ich dobór.

Dlaczego warto założyć fundację prywatną w Liechtensteinie?

Jeśli szukasz sposobu na ochronę swojego majątku, Liechtenstein może być dobrym wyborem. Przede wszystkim roszczenia wierzycieli względem fundatora mogą być kierowane do fundacji jedynie przez krótki czas, później taka możliwość przestaje istnieć.

Przekazanie przez fundatora majątku do majątku fundacji wyklucza też problem sporów sądowych między potencjalnymi spadkobiercami, ponieważ te składniki są wyłączone z masy spadkowej. Jednocześnie dotychczasowa struktura aktywów zachowuje integralność i nie jest rozpraszana, zarządza nią zarząd fundacji, a korzystają beneficjenci.

Fundacja prywatna Liechtenstein. Skorzystaj ze wsparcia Kancelarii Oniszczuk & Associates

Kancelaria Oniszczuk & Associates od samego początku swojego istnienia specjalizuje się w zakładaniu i obsłudze prawnej spółek zagranicznych. Dla naszych klientów zakładamy również inne podmioty, w tym fundacje, jeżeli oferują one mechanizmy sprzyjające ochronie majątku lub jego powiększaniu. Jak możemy Ci pomóc?

 • Dokonujemy kompleksowej analizy prawno-podatkowej pod kątem bezpieczeństwa zakładania fundacji w Liechtensteinie (m.in. regulacja CFC, GAAR czy CRS);
 • zakładamy fundację, dopasowując brzmienie statutu oraz regulaminów wewnętrznych do woli fundatora;
 • zapewniamy bieżącą obsługę prawną i podatkową podmiotu;
 • wspieramy optymalizację zarządzania majątkiem (identyfikacja składników majątku początkowego, pomoc przy przeniesieniu ich własności).

Nasz zespół to doświadczeni prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w zakładaniu podmiotów zagranicznych. Klientom Kancelarii zapewniamy sprawną i szybką rejestrację fundacji oraz jej bezpieczne funkcjonowanie.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.