Licencja transportowa w Niemczech - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych
Strona główna »

Licencja transportowa w Niemczech

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego warto ubiegać się o licencję transportową w Niemczech?
Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej jako firma transportowa w Niemczech
Jak ubiegać się o licencję na niemieckim rynku transportowym?
Ile kosztuje licencja transportowa w Niemczech?
Co grozi za brak licencji transportowej w Niemczech?
Jak rozpocząć spedycję w Niemczech?

Coraz więcej polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako firmy transportowe decyduje się na przeniesienie siedziby spółki do Niemiec. Prowadzenie niemieckiej firmy transportowej wymaga jednak spełnienia określonych kryteriów formalnoprawnych. Jak wygląda proces zakładania takiej spółki na terenie Niemiec?

Dlaczego warto ubiegać się o licencję transportową w Niemczech?

Za wyborem Niemiec jako miejsca prowadzenia działalności przemawiają przede wszystkim liczne – i niestety niekorzystne dla przedsiębiorców – zmiany przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu. Wzrost obciążeń publicznoprawnych i składek ZUS powoduje, że spółki mające swoją siedzibę w Polsce muszą liczyć się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności.

Dodatkowym utrudnieniem są przepisy pakietu mobilności, pod który podlegają kierowcy zatrudnieni w firmach transportowych (nie wszyscy, ale ich znaczna część). Nowe przepisy wprowadziły liczne zmiany m.in. w zakresie czasu prowadzenia pojazdów, odpoczynków, przerw oraz kontroli drogowych. Oznacza to, że przedsiębiorca musi liczyć się z dodatkowymi kosztami w celu zoptymalizowania działającego wcześniej modelu biznesowego.

Wszystko to sprawia, że już kilkaset polskich firm transportowych zdecydowało się o ubieganie się o licencję transportową w Niemczech. Jak krok po kroku przeprowadzić taką procedurę?

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej jako firma transportowa w Niemczech

Niemiecki ustawodawca poprzez transport towarowy rozumie przewóz towarów odpłatnie lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o ile przewóz odbywa się z wykorzystaniem pojazdów samochodowych wraz z przyczepą o masie przekraczającej 3,5 tony.

Prowadząc firmę transportową można ubiegać się o wydanie licencji transportowej dwóch rodzajów:

 • na transport drogowy wyłącznie na rynku niemieckim pozwala Erlaubnis für den Güterkraftverkehr;
 • na transport na terenie całej unii europejskiej, europejskiego obszaru gospodarczego oraz Szwajcarii pozwala licencja wspólnotowa, tzw. EU- Lizenz.

Przed ubieganiem się o wydanie licencji przedsiębiorca powinien rozważyć, gdzie będzie kierował swoje usługi.

Założenie spółki

Pierwszym krokiem powinno być założenie działalności . Przedsiębiorcy mogą wybrać jedną spośród kilku form biznesu:

 • prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • spółkę jawną;
 • małą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • klasyczną („dużą”) spółkę z o.o.

Każda z tych form różni się między sobą m.in. zasadami odpowiedzialności, inny będzie też kapitał zakładowy. Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru handlowego warto skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Jak ubiegać się o licencję na niemieckim rynku transportowym?

Rozpoczęcie działalności w transporcie międzynarodowym wymaga spełnienia szeregu warunków.

Wykazanie płynności finansowej

Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednią wysokość kapitału, który jest uzależniony od rozmiarów prowadzonej działalności. Pierwszy pojazd to obowiązek posiadania 9000 euro, a każdy kolejny pojazd – 5000 euro. Przesłankę uważa się za spełnioną poprzez przedstawienie w urzędzie zaświadczenia potwierdzającego płynność finansową. Może wydać je bank, ale również księgowy, który zajmuje się interesami przedsiębiorstwa.

Certyfikat kompetencji

Drugi warunek konieczny do uzyskania licencji to wykazanie, że działalność jest prowadzona przez osoby kompetentne, które legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Wystarczające jest przedłożenie zaświadczenia wydanego przez urząd polski. W przypadku jego braku przedsiębiorca musi wykazać, że zatrudnia osobę, która taki certyfikat posiada. Jest to tzw. kierownik transportu (niem. Verkehrsleiter).

Kierownik ruchu jest zobowiązany do prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego.

Potwierdzenie nieposzlakowanej opinii

Obowiązujące przepisy nie definują wsposób precyzyjny sposobu, w jaki przedsiębiorca ma wykazać nieposzlakowaną opinię przed organami transportowymi. W praktyce wystarczające okazuje się zaświadczenie o niekaralności. Warto pamiętać, że unijne przepisy (a w ślad za nimi przepisy krajowe) przewidują możliwość wszczęcia postępowania, w myśl którego właściwy organ może stwierdzić brak dobrej reputacji przedsiębiorcy transportowego i zawiesić przyznane mu uprawnienia.

Urzędy niemieckie mogą wszcząć postępowanie w sprawie utraty reputacji z wielu przyczyn. Mogą to być kary nałożone w toku kontroli drogowej lub popełnienie przestępstw określonej kategorii, np. uporczywe naruszanie praw pracowniczych, sprowadzenie katastrofy lądowej lub naruszenia norm w zakresie czasu pracy i przerwy. W zależności od wagi uchybienia może ono być zakwalifikowane jako Najpoważniejsze, Bardzo Poważne lub Poważne. W ślad za tą klasyfikacją idzie wszczęcie postępowania administracyjnego lub odpowiednie ważenie uchybień.

Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o wydanie licencji transportowej do urzędu do spraw komunikacji właściwego według siedziby przedsiębiorstwa. Wraz z wnioskiem trzeba uiścić opłatę bazową, które wysokość jest odmienna w zależności od landu (zwykle będzie to kilkaset euro) oraz opłatę od każdego ze zgłaszanych pojazdów (kilkadziesiąt euro). Dokumenty związane z wnioskiem obejmują:

 • wypis z rejestru handlowego potwierdzający fakt zarejestrowania spółki;
 • zaświadczenie potwierdzające płynność finansową;
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze świadczeniami publicznoprawnymi oraz składkami ubezpieczeniowymi;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • zaświadczenie z rejestru kierowców;
 • certyfikat kompetencji zawodowych;
 • odpis z księgi wieczystej lub kopia najmu lokalu stanowiącego bazę firmową

Dodatkowo w sytuacji, kiedy przedsiębiorca sam nie dysponuje certyfikatem kompetencji, ale zatrudnia w tym celu kierownika transportu, powinien załączyć do wniosku zawartą z nim umowę.

Zwolnienie z obowiązku posiadania licencji transportowej

Warto pamiętać, że uzyskanie licencji nie jest niezbędne, jeśli przewoźnik posiada już uprawnienie do realizowania przewozów na terytorium Unii Europejskiej albo zezwolenie CEMT (franc. Conférence Européenne des Ministres des Transports). Zezwolenie CEMT pozwala na realizowanie transportu transgranicznego między państwami członkowskimi. Nie uprawnia jednak do przewozu wewnątrzkrajowego państwa będącego członkiem CEMT, a także między członkiem CEMT a państwem trzecim.

Prowadzenie działalności w zakresie transportu. Najważniejsze informacje

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych kosztów początkowych dotyczących zakładania działalności w branży TSL na terenie Niemiec.

Czynność Koszty początkowe

Opłata za wydanie licencji
300-600 euro
Koszt przerejestrowania pojazdu PL do DE
200 euro (+ przegląd TUV)
Koszt wpisu spółki do rejestru handlowego
220 euro
Minimalny kapitał zakładowy spółki
Zależy od formy spółki (25 000 euro dla GmbH)

Czy w takim razie prowadzenie firmy transportowej w Niemczech się opłaca? Mając na względzie bardziej sprzyjające i przewidywalne przepisy podatkowe, a także porównywalne lub nawet niższe miesięczne koszty prowadzenia firmy, odpowiedź na takie pytanie jest twierdząca. Cały proces zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej powinien być jednak nadzorowany przez wykwalifikowanych prawników znających obce prawo. Pozwoli to na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilny rozwój biznesu.

CHCESZ ZAŁOŻYĆ FIRMĘ TRANSPORTOWĄ W NIEMCZECH?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje licencja transportowa w Niemczech?
Licencja transportowa w Niemczech kosztuje między 300 a 600 euro w zależności od tego, w którym landzie wnioskodawca wnioskuje o wydanie dokumentu.
Co grozi za brak licencji transportowej w Niemczech?
Kary za brak obowiązkowej licencji do wykonywania przewozu towarów na terenie Niemiec to 2500 euro, czyli ponad 10000 złotych.

Jak rozpocząć spedycję w Niemczech?
Aby rozpocząć przewóz towarów w Niemczech, należy uzyskać licencję na przewóz towarów. W tym celu przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia wraz z kompletem załączników.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.