Regulamin - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych
Strona główna »

Regulamin

REGULAMIN KONFERENCJI
MAJĄTEK BEZ RYZYKA

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą „MAJĄTEK BEZ RYZYKA” organizowanej przez Oncapital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Św. Mikołaja 8-11/213, 50-125 Wrocław, NIP 897 180 12 67, REGON 022492575, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000548933.
2. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniu 29 marca 2023 r.
3. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie wskazano inaczej, wymienione niżej pojęcia mają następujące znaczenie:
a. Cennik – obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej https://oniszczuk.com/firma-bez-ryzyka/;
b. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie internetowej https://oniszczuk.com/firma-bez-ryzyka/ za pomocą̨ którego następuje Rejestracja;
c. Konferencja – oznacza wydarzenie Organizatora, której dotyczy Rejestracja;
d. Organizator – Oncapital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Św. Mikołaja 8-11/213, 50-125 Wrocław, NIP 897 180 12 67, REGON 022492575, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000548933;
e. Potwierdzenie udziału w Konferencji – informacja wysyłana przez Organizatora do Uczestnika na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, kończąca proces Rejestracji;
f. Regulamin – niniejszy regulamin;
g. Rejestracja – proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Konferencji;
h. Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji i uzyskała prawo do wzięcia udziały w Konferencji;
i. Profesjonalista – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca dostawcą usług, produktów albo innych rozwiązań komercyjnych dla firm świadczących usługi profesjonalne (w tym m.in. kancelarii prawniczych, kancelarii doradztwa podatkowego, firm doradczych), która ma wziąć udział w Konferencji i w odniesieniu do której został wypełniony Formularz zgłoszeniowy;
4. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.
§ 2 Rejestracja
1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.
2. Rejestracji można dokonać najpóźniej na 3 (trzy) Dni Robocze przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia możliwości Rejestracji, bez konieczności zmiany Regulaminu.
3. W przypadku rejestracji wykonanych i opłaconych po dniu 12 kwietnia 2024 r. Uczestnik nie ma gwarancji otrzymania od Organizatora pełnego pakietu konferencyjnego.
4. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Uczestnik składa Organizatorowi ofertę̨ zawarcia Umowy na warunkach wynikających z treści Regulaminu, Cennika, a także Formularza zgłoszeniowego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
6. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego Organizator przesyła na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika wiadomość́ z linkiem do faktury proforma zawierającej informacje niezbędne do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji wraz z fakturą VAT.
§ 3 Uiszczenie opłaty za udział w Konferencji
1. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Konferencji jednej osoby. Opłata zawiera w sobie świadczenia wskazane na stronie internetowej https://oniszczuk.com/firma-bez-ryzyka/. Opłata za udział nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji, jego zakwaterowania oraz innych kosztów wynikających z indywidualnych zapotrzebowań Uczestnika.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia ogólnodostępnych promocyjnych cen uczestnictwa w Konferencji w wybranym przez siebie okresie sprzedaży. Każdorazowo informacja o promocyjnych cenach oraz okresie ich obowiązywania zostanie umieszczona na profilach Organizatora w social mediach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania wybranym przez siebie osobom kodów rabatowych obniżających cenę udziału w Konferencji. Brak podania kodu rabatowego w toku Rejestracji powoduje utratę uprawnień do uzyskania rabatu, a Rejestracja następuje na warunkach odpłatności wskazanych w Cenniku. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasowego działania danego kodu rabatowego według własnego uznania.
4. Opłatę za udział uiszcza się na rachunek bankowy wskazany w informacji, o której mowa w § 2 pkt. 5 Regulaminu albo poprzez system płatności on-line.
5. Przeliczenie kwot wyrażonych w PLN na EUR dokonywane jest wg średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia poprzedzającego dzień przesłania Formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
6. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Uczestnik wyraża zgodę̨ na wysyłkę̨ i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym – faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
7. Jeżeli po dokonaniu płatności Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konferencji z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę.
8. Jeżeli opłata za udział w Konferencji nie zostanie uiszczona w całości w terminie 7 dni od przesłania przez Organizatora informacji, o której mowa w § 2 pkt. 5 Regulaminu, ale nie później niż na 3 dni przed dniem Konferencji, Rejestrację uważa się za anulowaną w całości.
§ 4 Potwierdzenie udziału w Konferencji
1. Limit miejsc na udział w Konferencji wynosi 70.
2. Organizator wysyła Uczestnikowi Potwierdzenie udziału w Konferencji, jeżeli są spełnione następujące warunki:
a. Organizator otrzymał prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy;
b. Organizator otrzymał opłatę̨ za udział w Konferencji w wysokości wskazanej w fakturze proforma, o której mowa w § 2 pkt. 5 Regulaminu;
3. Potwierdzenie udziału w Konferencji stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Organizatora oferty Uczestnika na warunkach wynikających z treści Regulaminu, Cennika a także Formularza zgłoszeniowego.
4. Miejscem zawarcia umowy jest Wrocław.
5. Umowa zostaje zawarta w dniu wysyłki Potwierdzenia udziału przez Organizatora i obowiązuje do dnia zakończenia Konferencji.
§ 5 Obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu korzystania z obiektu, w którym będzie odbywać się̨ Konferencja.
§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora
1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność́ Organizatora za szkody, a w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy, wyrządzone Uczestnikom ograniczona jest do wysokości uiszczonej opłaty za udział Uczestnika w Konferencji.
2. Postanowienia ust. 1 dotyczą wszelkich podstaw odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności deliktowej. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą̨ Uczestników będących konsumentami.
3. Uczestnicy Konferencji nie są ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu Uczestników na miejsce Konferencji i powrotu z nich oraz za zdarzenia powstałe w czasie trwania szkoleń z winy Uczestnika.
5. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.
§ 7 Zmiany w programie Konferencji
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. prelegentów, tematów i godzin prelekcji, jak również̇ terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji.
2. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach, o których mowa w ust. 1 za pomocą̨ komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem https://oniszczuk.com/firma-bez-ryzyka/.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Konferencji) w terminie do dnia rozpoczęcia Konferencji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (anulowania uczestnictwa) w zakresie dotyczącym poszczególnych Uczestników w terminie do dnia rozpoczęcia Konferencji:
a. jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, która spowoduje błędne naliczenie ceny, itp.).
b. jeśli w trakcie Rejestracji osoba reprezentująca firmę będącą dostawcą usług, produktów albo innych rozwiązań komercyjnych dla firm świadczących usługi profesjonalne (w tym m.in. kancelarii prawniczych, kancelarii doradztwa podatkowego, firm doradczych) zarejestruje się jako Uczestnik, a nie jako Profesjonalista.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Uczestnika wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
7. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Organizatora tzw. „siły wyższej” jak również innych zdarzeń, konferencja nie mogła się odbyć w ustalonym terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość jej odwołania lub zaproponowania innego terminu. W takim przypadku uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie poprzez stronę internetową konferencji lub drogą elektroniczną.
§ 8 Rezygnacja z uczestnictwa
1. Najpóźniej do 3 dni do daty rozpoczęcia Konferencji, Uczestnik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konferencja@oniszczuk.com.
3. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na minimum 60 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji, na rachunek bankowy z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu.
4. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji pomniejszonej o 100 zł netto na rachunek bankowy z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu.
5. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na mniej niż̇ 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, zwrot uiszczonej opłaty za udział w Konferencji nie przysługuje.
6. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego powyżej, Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Celem odstąpienia od umowy konsument może skorzystać́ ze wzoru formularza, którego wzór jest dostępny pod adresem e-mail konferencja@oniszczuk.com.
§ 9 Reklamacje
1. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: konferencja@oniszczuk.com, a także pocztą na adres siedziby Organizatora. Reklamacje mogą̨ być składane nie później niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. wskazanie Konferencji, której reklamacja dotyczy
b. oznaczenie Uczestnika – imię̨ i nazwisko/nazwę̨, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
c. przedmiot reklamacji;
d. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 Dni Roboczych od momentu jej otrzymania.
4. Organizator może wydłużyć termin wskazany w pkt. 4. Organizator poinformuje o tym składającego informację, wskazując powody wydłużenia terminu. Jednocześnie Organizator wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
§ 10 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Oncapital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Św. Mikołaja 8-11/213, 50-125 Wrocław, NIP 897 180 12 67, REGON 022492575, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000548933.
3. Dane osobowe zbierane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1:
a. lit. b) RODO – w celu rejestracji Uczestnika Konferencji – tj. realizacji działań na żądanie osoby fizycznej przed zawarciem umowy na udział w Konferencji i w związku z zawarciem umowy na udział w Konferencji. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia konferencji, w tym kontaktu ze strony Organizatora w celu potwierdzenia zgłoszenia Uczestnika, ewentualnego przesłania przez Organizatora drogą elektroniczną materiałów związanych z Konferencją przed lub po wydarzeniu oraz w celu przygotowywania zestawień, analiz statystyk dotyczących konferencji na użytek wewnętrzny Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w Konferencji;
b. lit. f) RODO – w celu przetwarzania danych osób do kontaktu oraz reprezentantów podmiotu zgłaszającego na konferencję inne osoby fizyczne niż siebie samego oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy na konferencję.
4. W ramach organizacji Konferencji przetwarzane będą dane wskazane w formularzu zgłoszenia w kategorii dane zwykłe (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, reprezentowana instytucja/pracodawca, stanowisko) oraz wizerunek, głos – o ile będą pozwalać na identyfikację osoby fizycznej.
5. Dane przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji będą przetwarzane do czasu zrealizowania Konferencji, z uwzględnieniem czasu dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6. Wnioski osoby, której dane dotyczą, w sprawie realizacji praw osoby, o których mowa w art. 15-21 RODO będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji.
7. Administrator może w celach wskazanych w ust. 6 przetwarzać następujące kategorie danych zwykłych uczestników: imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji, stanowisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz nr telefonu, zebrane w trakcie zgłoszenia rejestracyjnego na Konferencję.
8. Każdy Uczestnik ma prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
b. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych:
a. Administrator danych;
b. podmioty współpracujące z Administratorem, takie jak firmy informatyczne, biegli rewidenci, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów – jedynie w zakresie związanym z celem niniejszego przetwarzania danych, na podstawie łączących te podmioty z Administratorem umów, przewidującymi zachowanie wszelkich środków organizacyjnych i technicznych chroniących dane osobowe.
10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe Uczestników nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
12. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system płatności elektronicznej, w zależności od wybranej usługi, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności:
PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887 lub
spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000274399 lub
PayPal (Europe) S.a.r.l et Cie, S.C.A 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg lub
InPay.to Ltd, 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU, Company number 08965192.
§ 11 Prawa autorskie
1. Organizator zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania przez Uczestników Konferencji i inne osoby praw własności intelektualnej.
2. Utwory opracowane i udostępnione przez Organizatora podczas Konferencji objęte są prawami autorskimi.
3. Utwory opracowane i udostępniane przez Uczestników Konferencji objęte są prawami autorskimi ich twórców.
4. Powyższe utwory mogą być rozpowszechniane, publicznie odtwarzane, przesyłane nieodpłatnie, z klauzulą wskazującą, że prawa autorskie należą do ich twórców.
5. Tytuł i program konferencji w tym strona www, układ loga, grafika, wykorzystane do promocji konferencji przysługują Organizatorowi i są prawnie chronione.
6. Kopiowanie i upowszechnianie materiałów w celach komercyjnych jest zabronione.
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu Konferencji, bez pisemnej zgody Organizatora.
8. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na materiałach z Konferencji takich jak: zdjęcia, filmy, nagrania głosu, wypowiedzi, i inne. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 1994 r. nr 24, poz.83).

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur (dotyczy tylko konsumentów)
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sadu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się̨ do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje, o tym, gdzie uzyskać tego typu pomoc można znaleźć́ m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem https://konsumenci.org/potrzebuje-pomocy.
§ 13 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się̨ odpowiednio przepisy prawa polskiego.
2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy Uczestników będących konsumentami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
4. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach, o których mowa w ust. 3 za pomocą̨ poczty elektronicznej na adresy wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.
5. W przypadku zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 3 Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od uzyskania informacji o zmianie, jednak nie później niż̇ przed dniem rozpoczęcia Konferencji.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konferencja@oniszczuk.com. Oświadczenie powinno wskazywać, że powodem odstąpienia jest zmiana treści Regulaminu. W braku takiego wskazania stosuje się̨ § 8. Regulaminu.
7. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Uczestnikom będącym konsumentami są̨ w szczególności:
a. Wiadomość, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu;
b. faktury VAT oraz faktury pro forma;
c. Potwierdzenie udziału w Konferencji
d. oraz Regulamin, o ile Uczestnik zdecyduje się̨ na jego pobranie.
Organizator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się̨ Uczestnik, oprogramowania lub danych innych niż̇ wymienione powyżej. Z procesem składania zamówienia związane są̨ typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Organizator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Uczestnikowi składanie zamówień́ w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.
8. Niezbędnym dla uzyskania dostępu dla treści cyfrowych wymienionych w ust. 7 jest posiadanie:
a. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;
b. dostępu do sieci Internet;
c. przeglądarki internetowej FireFox 7 lub nowszej lub Internet Explorer 9 lub nowszej lub Chrome 15 lub nowszej lub Opera 11.52 lub nowszej lub innej posiadającej analogiczne do wskazanych funkcjonalności;
d. programu zdolnego do otwierania plików w formacie pdf np. Aprobat Reader 9.5 lub nowszy.
9. Treści cyfrowe wymienione w ust. 7 nie są̨ zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian.
10. Co do zasady treści te można odtworzyć i zapisać w innym formacie niż̇ ten, w którym wysłał je Organizatora. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą̨ ulec zmianie, mogą̨ zmienić́ się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2024r.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.