Ochrona majątku

Ochrona majątku

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z ryzykiem finansowym. Problemem nie są tylko zalegli dłużnicy, przeciwko którym należy prowadzić postępowanie windykacyjne, ale także przyszli wierzyciele. Ochrona majątku jest niezbędna w sytuacji braku rentowności czy płynności finansowej.

Ochrona dłużnika

Polskie regulacje prawne przede wszystkim kładą nacisk na ochronę przed dłużnikami. Istnieje wiele instytucji, które zabezpieczają wierzycieli, tj.: hipoteki, zastawy, weksle, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia cywilne, oświadczenia o poddaniu się egzekucji i inne. Nie oznacza to jednak, że ochrona majątku przed roszczeniami wierzycieli nie jest możliwa. W obecnym systemie prawnym występuje również szereg instytucji, dzięki którym możliwa jest ochrona dłużników.

Spółka kapitałowa

Jedną z najpowszechniejszych metod ochrony majątku osobistego jest prowadzenie swojej działalności w formie spółki kapitałowej, tj.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Nie można prowadzić egzekucje zaległych zobowiązań spółek kapitałowych z majątku wspólnika bądź akcjonariusza. Ochrona przed egzekucją polega tutaj na tym, że działania windykacyjne skierowane są przeciwko spółce, posiadającej odrębną osobowość prawną. W tym celu przedsiębiorcy decydują się na założenie jednoosobowej spółki z o. o. albo jednoosobowej spółki akcyjnej, w której obejmują 100% udziałów albo akcji.

Kancelaria Oniszczuk & Associates specjalizuje się w zakładaniu spółek kapitałowych, a także w przekształcaniu działalności gospodarczych w spółki. Pamiętać należy jednak, że otworzenie spółki kapitałowej nie ochroni majątku prywatnego przed wierzycielami osobistymi.

Trusty

Trust to umowa pomiędzy osobą, która pragnie przekazać swój majątek na określony cel, np. zarządzanie firmą  (donator), a osobą, która ma zarządzać tymi środkami (trustee). Instytucja ta jest skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych ulokowaniem aktywów w spółce zagranicznej. Sposób ten zapewnia jednoczesne zabezpieczenie i ochronę majątku oraz możliwość wykorzystania optymalizacji, zwłaszcza jeżeli spółka zagraniczna działa na terenie rajów podatkowych. Założenie spółki za granicą i umowa trustu to jedna z najbezpieczniejszych form ochrony majątku osobistego oraz przedsiębiorstwa.

Skarga na czynności komornika i powództwo przeciwegzekucyjne

Ochrona majątku przed wierzycielami jest w polskim prawie możliwa również w trakcie trwającego już postępowania egzekucyjnego. Wyróżnić można tutaj dwie instytucje: skargę na czynności komornika oraz powództwo przeciwegzekucyjne.

Skarga na czynności komornika może zostać z wniesiona nie tylko przez dłużnika, ale
i wierzyciela czy osobę trzecią. Wnosi się ją do właściwego sądu rejonowego i dotyczy zarówno działań jak i zaniechań komornika, które naruszają bądź zagrażają prawom wyżej wymienionych podmiotów.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w wyszczególnionych przypadkach, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo jego ograniczenia. W celu ochrony przed egzekucją powinno się zakwestionować zdarzenia, na których oparto klauzulę wykonalności. Można też podnieść przejście długu na inną osobę. Osoby trzecie mogą wnosić o zwolnienie spod egzekucji. W pozwie wskazuje się zajęty przedmiot, żądając jednocześnie zwolnienia od egzekucji.

Skarga na czynności komornika oraz powództwo przeciwegzekucyjne to metody ochrony majątku przed wierzycielami w trakcie trwającej już egzekucji komorniczej.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.
lub