Ochrona majątku

Ochrona majątku

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z ryzykiem finansowym. Problemem nie są tylko zalegli dłużnicy, przeciwko którym należy prowadzić postępowanie windykacyjne, ale także przyszli wierzyciele. Ochrona majątku jest niezbędna w sytuacji braku rentowności czy płynności finansowej.

Ochrona dłużnika

Polskie regulacje prawne przede wszystkim kładą nacisk na ochronę przed dłużnikami. Istnieje wiele instytucji, które zabezpieczają wierzycieli, tj.: hipoteki, zastawy, weksle, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia cywilne, oświadczenia o poddaniu się egzekucji i inne. Nie oznacza to jednak, że ochrona majątku przed roszczeniami wierzycieli nie jest możliwa. W obecnym systemie prawnym występuje również szereg instytucji, dzięki którym możliwa jest ochrona dłużników.

Spółka kapitałowa

Jedną z najpowszechniejszych metod ochrony majątku osobistego jest prowadzenie swojej działalności w formie spółki kapitałowej, tj.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Nie można prowadzić egzekucje zaległych zobowiązań spółek kapitałowych z majątku wspólnika bądź akcjonariusza. Ochrona przed egzekucją polega tutaj na tym, że działania windykacyjne skierowane są przeciwko spółce, posiadającej odrębną osobowość prawną. W tym celu przedsiębiorcy decydują się na założenie jednoosobowej spółki z o. o. albo jednoosobowej spółki akcyjnej, w której obejmują 100% udziałów albo akcji.

Kancelaria Oniszczuk & Associates specjalizuje się w zakładaniu spółek kapitałowych, a także w przekształcaniu działalności gospodarczych w spółki. Pamiętać należy jednak, że otworzenie spółki kapitałowej nie ochroni majątku prywatnego przed wierzycielami osobistymi.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Trusty

Trust to umowa pomiędzy osobą, która pragnie przekazać swój majątek na określony cel, np. zarządzanie firmą  (donator), a osobą, która ma zarządzać tymi środkami (trustee). Instytucja ta jest skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych ulokowaniem aktywów w spółce zagranicznej. Sposób ten zapewnia jednoczesne zabezpieczenie i ochronę majątku oraz możliwość wykorzystania optymalizacji, zwłaszcza jeżeli spółka zagraniczna działa na terenie rajów podatkowych. Założenie spółki za granicą i umowa trustu to jedna z najbezpieczniejszych form ochrony majątku osobistego oraz przedsiębiorstwa.

Skarga na czynności komornika i powództwo przeciwegzekucyjne

Ochrona majątku przed wierzycielami jest w polskim prawie możliwa również w trakcie trwającego już postępowania egzekucyjnego. Wyróżnić można tutaj dwie instytucje: skargę na czynności komornika oraz powództwo przeciwegzekucyjne.

Skarga na czynności komornika może zostać z wniesiona nie tylko przez dłużnika, ale
i wierzyciela czy osobę trzecią. Wnosi się ją do właściwego sądu rejonowego i dotyczy zarówno działań jak i zaniechań komornika, które naruszają bądź zagrażają prawom wyżej wymienionych podmiotów.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w wyszczególnionych przypadkach, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo jego ograniczenia. W celu ochrony przed egzekucją powinno się zakwestionować zdarzenia, na których oparto klauzulę wykonalności. Można też podnieść przejście długu na inną osobę. Osoby trzecie mogą wnosić o zwolnienie spod egzekucji. W pozwie wskazuje się zajęty przedmiot, żądając jednocześnie zwolnienia od egzekucji.

Skarga na czynności komornika oraz powództwo przeciwegzekucyjne to metody ochrony majątku przed wierzycielami w trakcie trwającej już egzekucji komorniczej.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub