Przekształcenia

Przekształcenia

Przekształcenie spółki to proces polegający na zmianie formy prawnej podmiotu. Przekształceniu podlegają: wszystkie spółki prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), a także spółka cywilna i jednoosobowa działalność gospodarcza. Ostatni z tym podmiotów może zostać przekształcony w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo jednoosobową spółkę akcyjną. Wyłączone są natomiast przekształcenia spółek w likwidacji oraz spółek w upadłości.

Informacje ogólne

Podmiot ulegający przekształceniu określany jest spółką przekształcaną. Natomiast podmiot powstały po procesie to spółka przekształcona.
Proces przekształcenia spółki ma na celu zmianę formy prawnej podmiotu, dostosowując go do aktualnych potrzeb. Na spółkę przekształconą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, w tym decyzje administracyjne, zezwolenia, licencje i koncesje o ile nie podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów szczególnych. Co istotne nowa spółka cały czas korzysta z dotychczasowego numeru NIP i REGON. Z dniem przekształcenia, czyli z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców, wspólnicy spółki przekształcanej stają się wspólnikami spółki przekształconej.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Postępowanie w sprawie przekształcenia spółki

Procedura przekształcenia spółki składa się z następujących etapów:

 1. Sporządzenie planu przekształcenia z załącznikami.
  W zależności od tego, czy spółka przekształcana jest spółką kapitałową albo osobową plan przekształcenia przygotowuje jej zarząd albo wspólnicy prowadzący sprawy spółki.
 2. Poddanie planu przekształcenia badaniu biegłego rewidenta.
  Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy dla siedziby spółki przekształcanej na jej wniosek. Biegły rewident bada plan przekształcenia pod względem poprawności i rzetelności.
 3. Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki.
  W spółkach osobowych uchwałę o przekształceniu spółki podejmują jej wspólnicy, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgromadzenie wspólników, a w spółce akcyjnej walne zgromadzenie.
 4. Powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenie wspólników prowadzących sprawy spółki i reprezentujących ją.
  Powołanie takie znajduje się w uchwale o przekształceniu spółki.
 5. Podpisanie umowy albo statutu spółki przekształconej.
 6. Wpis w rejestrze spółki przekształconej i wykreślenie spółki przekształcanej.
  Wniosek o wpis wnoszą wspólnicy, którzy mają prawo reprezentacji spółki przekształconej albo wszyscy członkowie zarządu.

Wśród najpowszechniejszych przekształceń można wyróżnić:

 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. albo S.A,
 • przekształcenie spółki cywilnej w sp. z o.o. albo S.A,
 • przekształcenie spółki jawnej w sp. z o.o. albo S.A,
 • przekształcenie spółki partnerskiej w sp. z o.o. albo S.A,
 • przekształcenie spółki komandytowej w sp. z o.o. albo S.A,
 • przekształcenie spółki komandytowo – akcyjnej w sp. z o.o. albo S.A,
 • przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną,
 • przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »
Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

  lub