Odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki - Oniszczuk & Associates
Strona główna »

Odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki

Odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki

Niezgłoszenie w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jest przestępstwem, uregulowanym w art. 586 k.s.h. Uznaje się, że ma ono największe znaczenie w praktyce. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność zarządu oraz likwidatorów spółki za brak zgłoszenia wniosku o upadłość pomimo zaistnienia warunków uzasadniających jej ogłoszenie.

Kiedy należy zgłosić upadłość?

Na gruncie prawa upadłościowego podstawą ogłoszenia upadłości dłużnika jest stan niewypłacalności (art. 10 pr. upadł.). Jest to przede wszystkim taki stan, w którym dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań (art. 11 ust. 1 pr. upadł.). Gdy zaś dłużnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną – stan niewypłacalności powstaje także wówczas, gdy jej zobowiązania przekroczą jego majątek, nawet jeśli dłużnik na bieżąco realizuje swoje zobowiązania (art. 11 ust. 2 pr. upadł.).

Kto powinien złożyć wniosek o upadłość?

Członkowie zarządu, a w przypadku spółki postawionej w stan likwidacji – likwidatorzy, uprawnieni do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki, są zobowiązani do zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od powstania opisanego wyżej stanu niewypłacalności podmiotu, którym zarządzają.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Kto ponosi odpowiedzialność karną za niezgłoszenie upadłości?

Odpowiedzialność karną mogą, zatem ponieść członkowie zarządu bądź likwidatorzy, którzy, mając obowiązek zgłoszenia stosownego wniosku, nie uczynili tego w ogóle lub dopiero po upływie ustawowego terminu. Członkowie zarządu obowiązani są monitorować finanse spółki i podejmować odpowiednie działania w odpowiednim terminie.

Sankcje karne za niezgłoszenie upadłości

Przestępstwo to jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Sankcja ta może wydawać się niezbyt dotkliwa, jednak należy przy tym pamiętać, że z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej wiąże się szereg innych negatywnych następstw. Zgodnie z art. 18 § 2 k.s.h. nie może być m.in. członkiem zarządu spółki kapitałowej osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za wskazane tam przestępstwa (m.in. za przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi). Takie skazanie powoduje niemożność pełnienia funkcji członka zarządu, co trwa przez okres pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku karnego, ale nie może się skończyć wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

Piastowanie funkcji członka zarządu, mimo skazania prawomocnym wyrokiem karnym za określone przestępstwa, może prowadzić do nieważności postępowania, w którym członek ten reprezentował spółkę (z powodu braku organu uprawnionego do reprezentacji spółki, wszelkie dokonane przez taką osobę czynności, w tym te polegające np. na powołaniu pełnomocnika procesowego – pozostają bezskuteczne).

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Podanie nieprawdziwych danych oraz niewydanie majątku i dokumentów.

Niezgłoszenie w terminie opisanego wyżej wniosku, to nie jedyne zaniechanie skutkujące możliwością pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności karnej.

Przepisy prawa upadłościowego (art. 522 pr. upadł.) oraz prawa restrukturyzacyjnego (art. 399 pr. restr.) nakładają obowiązek podania (zarówno we wniosku, jak i w toku postępowania) prawdziwych i pełnych informacji dotyczących spółki i jej majątku.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji zagrożone zostało sankcją w postaci kary pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Na kadrze zarządzającej spoczywa obowiązek wydania syndykowi lub zarządcy ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów dotyczących majątku dłużnika (spółki), a w postępowaniu upadłościowym także całego majątku wchodzącego do masy upadłości.

Brak wywiązania się z tego obowiązku również stanowi podstawę odpowiedzialności karnej zarządu, z sankcją przewidującą karę pozbawienia wolności do lat 5 (art. 523 pr. upadł. oraz art. 400 pr. restr.).

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa karnego dla biznesu? Zostałeś niesłusznie posądzony o niezgłoszenie wniosku o upadłość, a może zastanawiasz się kiedy złożyć wniosek o upadłość?

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.