Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych
Strona główna »

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółka komandytowa należy do kategorii osobowych spółek prawa handlowego. Spółka komandytowa powstaje, dzięki inicjatywie przynajmniej dwóch wspólników. Jeden z nich komplementariusz odpowiada całym majątkiem za zobowiązania spółki, drugi komandytariusz odpowiada do wysokości tzw. sumy komandytowej, ustalonej w umowie spółki komandytowej.

Należy pamiętać przy ustalaniu sumy komandytowej, że to właśnie do jej wysokości będzie odpowiadał komandytariusz i to właśnie ta suma będzie widniała w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sp. z o.o. spółka komandytowa jest spółką, której komplementariuszem jest spółka z o.o. a komandytariuszami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, w tym także spółki osobowe takie jak spółka jawna lub spółka partnerska.

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, posiadającą zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że spółka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Taka forma prowadzenia działalności jest niezwykle korzystna dla spółek, w których jeden wspólnik spółki komandytowej angażuje się w sprawy spółki, a drugi chce jedynie zapewnić wkład finansowy.

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej

Umożliwia wystąpienie wspólnika ze spółki. Jest to zapobieganie jego uczestnictwu w spółce wbrew woli zainteresowanego. Spółka może jednak trwać dalej pomiędzy pozostałymi wspólnikami jeśli wynika to z umowy albo wspólnicy tak postanowią. W przypadku wypowiedzenia umowy przez wspólnika, występuje on ze spółki, a ona ma obowiązek rozliczenia jego udziału kapitałowego w spółce.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Rejestracja sp. z o.o. sp. k. – jak założyć spółkę komandytową?

Na samym początku warto wspomnieć, że aby powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, to najpierw należy założyć spółkę z o.o. Będzie ona bowiem komplementariuszem spółki komandytowej. Później rejestruje się spółkę komandytową.

Zobowiązania spółki komandytowej- kto odpowiada?

Spółka komandytowa utworzona może być przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komandytariuszem ponoszącym ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a drugi komplementariuszem, który odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej, całym swoim majątkiem.

Umowa spółki komandytowej

W tym wypadku umowa spółki winna określać firmę i siedzibę spółki, a także wkłady wnoszone przez każdego wspólnika oraz ich wartość. Ponadto w przedmiotowej umowie powinna być zawarta wysokość sumy komandytowej, przedmiot działalności spółki oraz czas jej trwania. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego czy też kilku komplementariuszy oraz końcówkę „spółka komandytowa”. Umowa spółki komandytowej określa czas trwania spółki jedynie wtedy, kiedy jest ona zawarta na czas oznaczony.

Firma spółki komandytowej, gdzie w umowie spółki komplementariuszem jest sp. z o.o.

Ze względu na to, że sp. z o.o. zostaje w naszym przypadku komplementariuszem, to firma naszej spółki komandytowej będzie składać się z pełnej nazwy spółki z o.o. oraz końcówki spółka komandytowa. Dlatego firmy takie brzmią np. ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Reprezentacja spółki z o.o. spółki komandytowej

Ponadto to komplementariusze reprezentują spółkę na zewnątrz, a także prowadzą jej wewnętrzne sprawy. Gdy komplementariuszem jest spółka z o.o., to wszelkie dokumenty podpisuje zarząd spółki z o.o.

Powstanie spółki komandytowej

Do powstania spółki komandytowej konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

  • zawarcie umowy spółki przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komplementariuszem, a drugi – komandytariuszem
  • zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Co więcej pamiętać należy, że od 1 lipca 2021 roku wnioski można składać jedynie w formie elektronicznej.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Założenie spółki komandytowej krok po kroku

Rejestracja spółki komandytowej za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych

Rejestrację spółki w KRS (sąd rejestrowy) przez (Portal Rejestrów Sądowych) należy rozpocząć od założenia konta użytkownika w tym portalu. Następnie potrzebna będzie autoryzacja za pomocą podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Istotnym jest, że możemy założyć jedynie jedno konto autoryzowane tymi podpisami.

Pamiętajmy, że PRS nie umożliwia nam zakładania spółek przez internet. Służy on do rejestracji spółki, której umowę spółki komandytowej zawarto w formie aktu notarialnego. Forma ta jest wymagana przy tego rodzaju spółkach. Kolejno logujemy się na konto, wybieramy formę prawną podmiotu, tj. spółkę komandytową i składamy właściwy wniosek o rejestrację.

Opłaty – w tym wypadku opłata sądowa za wpis wynosi 500 złotych, a opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to koszt 100 złotych.

Rejestracja przez system S24

Zawarcie umowy w trybie S24 wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie i opatrzenia jej kwalifikowanym e-podpisem, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Umowa spółki zawierana jest w systemie teleinformatycznym. W przypadku spółki komandytowej zawiązywanej w tym trybie nie ma obowiązku sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Przygotowany wniosek o rejestrację spółki może podpisać:

  • każdy wspólnik spółki (nie muszą tego robić wszyscy),
  • pełnomocnik procesowy (adwokat lub radca prawny), powołany przez jednego wspólnika samodzielnie, przez niektórych lub przez wszystkich wspólników wspólnie.

Opłaty – w tym wypadku opłata sądowa za wpis wynosi 250 złotych, a opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to koszt 100 złotych.

Sposób ten umożliwia uniknięcie wielu formalności i przyspieszenie całego procesu rejestracji. Jest też znacznie bardziej korzystny finansowo.

Podatki w spółce komandytowej

Jeśli chodzi o podatki to na przestrzeni ostatnich dwóch lat nastąpiła swoista rewolucja opodatkowania spółek komandytowych. W ten sposób chciano uniemożliwić optymalizacje podatkowe z wykorzystaniem hybrydy spółki komandytowej i spółki z o.o. (jako komplementariusza).

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Zmiana opodatkowania od 2021 r.

Od 2021 r. spółki te stały się podatnikami CIT i przestały być jednokrotnie opodatkowane. Od zysku wypracowanego w spółce, koniecznym jest odprowadzić 19% CIT (lub 9% CIT jeśli spółka jest małym podatnikiem). Jeśli zysk ten wypłacany jest wspólnikom, podlega on ponownemu opodatkowaniu: 19% PIT dla wspólników osób fizycznych i 19% CIT dla wspólników będących jego podatnikami. Na szczęście da się to w pewnym stopniu zniwelować, aby nie było aż tak odczuwalne.

W przypadku wypłaty zysku do komandytariusza, 50% tej kwoty zwolnione jest z opodatkowania, jednakże maksymalna kwota zwolnienia nie może przekroczyć 60 tys. zł. Komandytariusz nie może też być członkiem zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem tej spółki komandytowej, ani posiadać w niej udziałów w wysokości 5% i więcej. Nie może też pozostawać w związku małżeńskim z taką osobą.

W przypadku komplementariusza, możemy skorzystać z tzw. mechanizmu odliczenia komplementariusza. Przy wypłacie zysku komplementariuszowi od kwoty podatku, odliczana jest przypadająca na niego część podatku zapłaconego przez spółkę. Gdy spółka opodatkowana jest 19% CIT, podatek od zysku nie zostanie pobrany, ponieważ zawsze kwota CIT możliwego do odliczenia będzie od niego wyższa. Jeżeli spółka opodatkowana jest 9% CIT, opodatkowanie przy wypłacie zysku wyniesie mniej więcej 17,3%.

Polski ład a spółki komandytowe

Od 2022 r. Polski Ład wykluczył odliczanie składki zdrowotnej od podatku, ale jednocześnie dał możliwość skorzystania z opodatkowania tzw. estońskim CIT.

Koszty działalności w spółce komandytowej

Najpierw należy zaznaczyć, że założenie spółki z. o. o. sp. k. wiąże się z podwójnymi kosztami, ponieważ po pierwsze rejestrujemy spółkę z o.o. a następnie spółkę komandytową, której komplementariuszem będzie wyżej opisywana sp. z o.o.

Koszty wahają się od 350 zł za jedną spółkę w przypadku rejestracji przez system S24, a 600 zł za regularną rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Księgowość w spółce komandytowej

Zarówno spółka z o.o. jak i sp. k. mają obowiązek prowadzenie odrębnej księgowości.

Księgi spółki komandytowej są zawsze prowadzone w formie pełnej księgowości, to znaczy księgi rachunkowe muszą być w niej prowadzone. Warto jednak wspomnieć, że w przypadku małej spółki można dokonać pewnych uproszczeń.

W formie spółek osobowych (takich jak spółki komandytowe) należy przeprowadzić pełną księgowość. Oznacza to, że każda spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowe. Kompleksowa księgowość to rozbudowany, bardzo dokładny i formalny system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Służy do analizy i kontroli sytuacji firmy – w danym momencie i określonym czasie. Pełna księgowość to nie tylko naliczanie podatków, ale także generowanie pełnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Firmy prowadzące pełną księgowość zobowiązane są między innymi do podwójnego wejścia do systemu – oznacza to, że każda operacja musi pojawić się na dwóch rachunkach bankowych. W rzeczywistości każda złotówka (ale nie tylko – każda operacja bezgotówkowa) przepływająca przez firmę jest rejestrowana. Szczegółowo opisano zachowanie zasad ewidencji Ponieważ wszystkie firmy prowadzą księgowość według określonych standardów, łatwo jest porównać ze sobą wszystkie firmy, które stosują pełną rachunkowość. Warto pamiętać, że pełna księgowość to złożony proces – zwykle stoi za nim doświadczone biuro rachunkowe.

Obowiązki w spółce komandytowej

Kompleksowe ujęcie zasad odpowiedzialności nakazuje zwrócić uwagę także na sferę wewnętrzną spółki. Wspólnicy posiadają bowiem obowiązki, których naruszenie wiąże się z powstaniem po stronie spółki roszczeń o wykonanie ustalonych w umowie spółki zobowiązań lub naprawienie wyrządzonej z tego tytułu szkody.

W konsekwencji kluczowe znaczenie ma prawidłowe określenie sfery obowiązków wspólników, lecz należy ją odróżnić od aspektu uprawnień, tj. uprawnienie w sferze kompetencji oznacza prawo do określonego zachowania bez negatywnych skutków w razie nieskorzystania z niego, a obowiązek wyraża się poprzez nakaz lub zakaz określonego zachowania w danej sytuacji i towarzyszą mu sankcje z tytułu jego naruszenia.

Przy konstruowaniu umowy spółki fundamentalne znacznie ma zatem prawidłowe określenie zakresu praw i obowiązków wspólników, z uwagi ich diametralnie odmienne skutki w sferze prawnej wspólników.

Status wspólników spółki komandytowej determinuje zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki, ale także zakres praw i obowiązków w spółce. Obydwie sfery są ze sobą nierozerwalnie związane, ponieważ de facto posiadane i faktycznie realizowane przez wspólników kompetencje implikują zakres odpowiedzialności, co najpełniej obrazuje problematyka reprezentacji oraz prowadzenia spraw spółki komandytowej.

Wśród obowiązków wspólników spółki komandytowej należy wyróżnić obowiązki komandytariusza i komplementariusza.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Do podstawowych obowiązków komandytariusza należą:

  • wniesienie wkładu do spółki – wkładem jest określone w umowie spółki świadczenie wspólnika, do którego zobowiązuje się on w związku z uczestnictwem w spółce. Wkład jest obligatoryjnym elementem każdej umowy sp.k. Nie jest możliwe zawarcie przedmiotowej umowy bez wniesienia wkładu do spółki. Obowiązek ten jest realizowany dopiero z chwilą realnego wniesienia wkładu do spółki. Samo zobowiązanie do wniesienia wkładu nie jest spełnieniem tego obowiązku. Wykonania tego zobowiązania mogą żądać wszyscy wspólnicy spółki komandytowej oraz sama spółka;
  • zakaz konkurencji i obowiązek lojalnego współdziałania.

Obowiązkiem komplementariusza jest:

  • reprezentowanie spółki na zewnątrz przez komplementariuszy, którzy z mocy statutu spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie zostali pozbawieni prawa reprezentowania spółki komandytowej;
  • prowadzenie spraw spółki – statut spółki może przewidywać, iż prowadzenie spraw spółki powierza się jednemu albo kilku komplementariuszom. Zmiana statutu w zakresie pozbawienia prawa prowadzenia spraw spółki lub przyznania takiego prawa komplementariuszowi dotychczas go pozbawionemu, wymaga zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Spółka komandytowa jest atrakcyjną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na reguły dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich, które przy odpowiedniej strukturze spółki można wykorzystać do ochrony majątku prywatnego wybranych wspólników.

Trzeba jednak pamiętać, że obowiązujące w spółce komandytowej zasady odpowiedzialności mają bezpośredni wpływ na zakres praw i obowiązków wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy.

W powyższym punkcie prawa i obowiązki wspólników zostały przestawione przekrojowo – Kodeks spółek handlowych przewiduje ich znacznie więcej, np. prawo wspólników do udziału w majątku spółki w razie jej likwidacji (tzw. kwota likwidacyjna).

Z uwagi na pewien zakres swobody wspólników (dyspozytywny charakter części przepisów) należy je poddać szczególnej analizie m.in. z tego powodu, że klarownie określenie praw i obowiązków wspólników w umowie spółki pozwala zminimalizować ryzyko konfliktów między wspólnikami.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.