Firma w Danii - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Danii

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Danii

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak zakłada się firmę w Danii
Wybór formy prawnej przy zakładaniu firmy w Danii
Jakie są rodzaje działalności gospodarczej w Danii
Czym jest firma ApS i jak ją otworzyć
Jakie są formy opodatkowania firmy w Danii

Dania od wielu lat prowadzi w światowych rankingach Państw pod względem jakości życia swoich mieszkańców, a Kopenhaga uznawana jest za najlepsze miasto do życia na świecie. Podobnie wysoko kraj ten plasuje się w rankingach biznesowych, gdzie od lat nie spada ze światowego podium. Prowadzenie firmy w Danii jest popularne również wśród polskich przedsiębiorców. Dlaczego? Zapraszamy do lektury!

Dania – podstawowe informacje

Warunki prawne panujące w Danii sprzyjają założeniu firmy oraz prowadzeniu własnego biznesu. Rejestracja firmy w Danii jest popularna wśród polskich przedsiębiorców, a kraj ten jest chętnie wybierany jako centrum operacyjne.

W Danii obowiązuje wolny rynek, swobodna konkurencja i brak ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej dla obywateli krajów należących do Wspólnoty. Stąd własną działalność gospodarczą mogą tam prowadzić obywatele państw EWG. Dania jest książkowym przykładem państwa socjalnego, charakteryzuje się więc bardzo mocno rozbudowanym sektorem publicznym. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest bardzo niski i w dużej części pokrywa koszty funkcjonowania systemu. Natomiast podatek od przedsiębiorstw wynosi 22%, a wydatki pracodawców na ubezpieczenia wynoszące zaledwie 1% funduszu płac, należą do najniższych w Europie.

Zakładanie firmy w Danii

Dlaczego rejestracja spółki w Danii jest atrakcyjna? Przyczyny należy upatrywać w braku biurokracji oraz elastycznym rynku pracy, który umożliwia dostęp do wykwalifikowanej kadry, niskich kosztów pracy oraz elastycznych zasad zatrudnienia. Dania jest również liderem jeśli chodzi o odnawialne źródła energii i często przyciąga firmy właśnie z tego sektora gospodarki. Spółka ApS w Danii z uwagi na najniższy CIT w całej Skandynawii, zazwyczaj wybierana jest jako wehikuł do wejścia na duński, a następnie na cały skandynawski rynek. Lokalna spółka córka to dla zagranicznych firm sposób na nieufność kontrahentów wobec podmiotów spoza Skandynawii, choć z tego samego powodu w Danii można borykać się z długą procedurą rejestracji konta bankowego dla podmiotów należących do nierezydentów skandynawskich.

Specjaliści z Naszej Kancelarii podpowiedzą Ci jak założyć spółkę, pomogą uporać się z rejestracją spółki w duńskim rejestrze handlowym oraz ze wszelkimi kwestiami, jakie pociąga za sobą założenie spółki w Danii.

Założenie firmy w Danii a wybór formy prawnej

Duński reżim prawny przewiduje szereg rodzajów spółek prawa handlowego, w postaci których można prowadzić biznes. Do najbardziej znanych form prowadzenia działalności zaliczyć można: ApS (Anpartsselskaber), czyli odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz A/S, którą możemy porównać do polskiej spółki akcyjnej. Oba typy osób prawnych są chętnie wybierane i oferują daleko idącą elastyczność w prowadzeniu biznesu.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Jaki rodzaj działalności gospodarczej można prowadzić w Danii?

ApS to najpopularniejsza forma prowadzenia biznesu w Danii. Do jej założenia wymagane jest sporządzenie i podpisanie przez udziałowców umowy założycielskiej oraz statutu.
Zakładanie spółki w Danii zwanej ApS wiąże się także z opłaceniem minimalnego kapitału zakładowego wynoszącego 40 000 DKK, który musi zostać uiszczony jeszcze przed rejestracją. Udziały w spółce mogą być pokrywane zarówno wkładami pieniężnymi jak również wkładami niepieniężnymi (tzw. aportami). Spółka ApS posiada osobowość prawną, zaś jej wspólnicy odpowiadają za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania do wysokości wniesionego kapitału zakładowego. Kolejnym istotnym wymogiem jest to aby spółka posiadała siedzibę na terytorium Danii. Istnieje możliwość wyposażenia przyszłej spółki w tzw. wirtualny adres.
Oferta naszej Kancelarii, pozwala na zarejestrowania spółki bez potrzeby osobistego stawiennictwa przyszłych wspólników na terytorium Danii.
Zakładając spółki w Danii jako nierezydent należy liczyć się z trudnościami, które mogą pojawić się podczas zakładania konta bankowego w Danii.

W Danii funkcjonują następujące formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej:

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Enkeltmandszirksmhed)

Ta forma działalności nie wymaga w Danii specjalnej rejestracji. Jedyny wymóg to konieczność pójścia do właściwego urzędu gminy i złożenie planu biznesowego, a także świadectwa potwierdzającego kwalifikację osoby, która chce firmę otworzyć.

Spółka akcyjna (Aktieselskab – A/S)

To najbardziej rozwinięta forma prowadzenia działalności, jaka istnieje w Danii. Może być notowana i sprzedawać akcje na duńskiej giełdzie papierów wartościowych. Do założenia spółki akcyjnej niezbędne są m.in.:

  • umowa założycielska,
  • sporządzenie statutu spółki,
  • emisja kapitału akcyjnego,
  • spotkanie statutowe udziałowców i zatwierdzenie przez nich wniosku o założenie spółki akcyjnej oraz wybranie zarządu i rady nadzorczej,
  • wystąpienie przez zarząd o rejestrację spółki w Agencji Przedsiębiorstw i Handlu, nie później niż sześć miesięcy od daty podpisania umowy założycielskiej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab – ApS)

To najpopularniejsza forma prowadzenia firmy jako spółka. Wymaga mniej formalności, a procedura jej zakładania jest prosta i tania. Spółkę z o.o. najczęściej wybierają przedsiębiorcy, którzy chcą mieć ścisły, osobisty nadzór nad jej działalnością. Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, konieczne będą:

  • umowa założycielska,
  • statut spółki,
  • kapitał założycielski (minimum 50 000 DKK),
  • zarejestrowanie spółki w Agencji Przedsiębiorstw i Handlu nie później niż na dwa miesiące od daty podpisania umowy założycielskiej.

Alternatywnym, tańszym rozwiązaniem dla spółki ApS może okazać się IVS (Ivaerksaetterselskaber). To prywatna spółka z o.o. Główną cechą, która odróżnia ją od ApS jest obniżenie wymaganego kapitału zakładowego do 1 DKK.

Spółka jawna (Interesselskab – I/S)

Zawiązujący spółkę jawną wspólnicy (co najmniej dwóch) powinni sporządzić umowę określającą zależności pomiędzy sobą. W nazwie spółki musi znaleźć się skrót I/S, który określa formę prawną spółki. Do rejestracji spółki potrzebna jest umowa założycielska. Wybierając prowadzenie firmy w formie spółki jawnej wszyscy wspólnicy są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki.

Spółka komandytowa (Kommanditselskab – K/S)

Do działalności spółki komandytowej potrzebni są minimum dwaj wspólnicy, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, przy czym jeden z nich ponosi ją w ograniczony sposób. Aby spółkę zarejestrować, należy podpisać umowę założycielską. W nazwie spółki musi znaleźć się skrót K/S i nie może ona zawierać nazwy wspólnika, który ponosi ograniczoną odpowiedzialność.

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej (Salgskontor)

Zadaniem przedstawicielstwa jest promocja towarów lub usług zagranicznej spółki macierzystej. Taki podmiot nie posiada osobowości prawnej, nie może również sprzedawać towarów lub usług. Pełną odpowiedzialność za zobowiązania przedstawicielstwa ponosi spółka zagraniczna.

Oddział firmy zagranicznej (Filial af udenlandsk selskab)

Kolejną możliwością jest utworzenie oddziału firmy zagranicznej (istniejącej spółki). Taki oddział nie wymaga kapitału akcyjnego. Jego zakładanie trwa jednak dłużej niż w przypadku założenia nowej spółki. Oddział spółki podlega wówczas pod prawo duńskie. Nazwę duńskiego oddziału firmy należy dobrać tak, aby zawierała słowo „filial”, czyli „oddział”, nazwę firmy zagranicznej oraz kraj siedziby. Co istotne, przynajmniej jedna z osób zarządzających spółką musi mieszkać w Danii, lub jednym z krajów nordyckich, lub którymkolwiek państwie należącym do UE.

Otwieranie firmy ApS w Danii

ApS to najpopularniejsza forma prowadzenia biznesu w Danii. Do jej założenia wymagane jest sporządzenie i podpisanie przez udziałowców umowy założycielskiej oraz statutu.
Zakładanie spółki zwanej ApS wiąże się także z opłaceniem minimalnego kapitału zakładowego wynoszącego 50 000 DKK, który musi zostać uiszczony jeszcze przed rejestracją. Udziały w spółce mogą być pokrywane zarówno wkładami pieniężnymi jak również wkładami niepieniężnymi (tzw. aportami). Spółka ApS posiada osobowość prawną, zaś jej wspólnicy odpowiadają za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania do wysokości wniesionego kapitału zakładowego. Kolejnym istotnym wymogiem jest to, aby spółka posiadała siedzibę na terytorium Danii. Istnieje możliwość wyposażenia przyszłej spółki w tzw. wirtualny adres.
Oferta naszej Kancelarii, pozwala na zarejestrowanie spółki bez potrzeby osobistego stawiennictwa przyszłych wspólników na terytorium Danii.
Zakładając spółkę jako nierezydent, należy liczyć się z trudnościami, które mogą pojawić się podczas zakładania konta bankowego w Danii.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Podatki a spółka w Danii

Otwieranie spółki wiąże się również z obowiązkami. Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) oraz spółki akcyjne (A/S) są zobligowane do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Obowiązek taki należy wykonać nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Specjalnym wnioskiem można przedłużyć złożenia rozliczenia podatkowego przez spółkę. Stawka podatku od dochodów osób prawnych w Danii wynosi 22%.

Stawka podatku VAT w Danii wynosi 25% i ma charakter jednolity. Wybrane towary lub usługi są z niego zwolnione (m.in. usługi biur podróży, opieka medyczna, obrót nieruchomościami). Wszystkie podmioty gospodarcze zarejestrowane w Danii, realizujące roczny obrót o wartości ponad 50 000 DKK, są zobowiązane dokonać wpisu w duńskim rejestrze podatkowym oraz zarejestrować się jako podatnik VAT.

Zakup firmy w Danii

Możliwe jest także kupno firmy w Danii, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa firma w Danii istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Jednak z uwagi na reżim prawny dotyczący zakładania spółek, zakup spółki w Danii może okazać się nieopłacalny.

Firma w Danii- najważniejsze informacje

Poniżej przygotowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące zakładania spółki w Danii

Spółka ApS
Spółka A/S
Kapitał początkowy
50000 DKK 500 000 DKK
Główne organy
zarząd, rada nadzorcza lub rada wykonawcza
Skład osobowy
jedno lub wieloosobowy
Koszt rejestracji spółki
ok. 3000-5000 DKK ok. 4000-6000 DKK
Próg dla podatku VAT
50000 DKK 50000 DKK

Pytania i odpowiedzi:

Czy muszę osobiście stawić się w Danii w celu rejestracji spółki?
Spółkę w Danii można założyć, korzystając z usług pełnomocnika. Nasza kancelaria doradzi formę prawną firmy, skompletuje niezbędną dokumentację, przygotuje umowę oraz zajmie się założeniem rachunku bankowego. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa załatwiamy formalności przed notariuszem oraz rejestrujemy podmiot w rejestrze spółek.
Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki w Danii?
Do założenia spółki ApS należy przygotować przede wszystkim statut oraz umowę założycielską. Założenia spółki dokonuje się poprzez stronę internetową wypełniając formularz rejestracyjny.
Czy spółka musi otworzyć rzeczywiste biuro w Danii?
Przedsiębiorca, który nie ma lokalnego adresu siedziby może skorzystać z usługi rejestracji biura wirtualnego. Dzięki temu proces obsługiwania spółki jest znacznie prostszy i nie wymaga fizycznej obecności na miejscu.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.