Podatki i firma / spółka na Słowacji - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma na Słowacji

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma / Spółka na Słowacji

Słowacja jest jednym z krajów Europy Środkowej charakteryzujących się stabilnością gospodarki oraz sektora finansowego. Stanowi jedno z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, dla którego wprowadzenie nowej waluty poprzez wejście do strefy Euro zapoczątkowało znaczący wzrost gospodarczy. Wysokie wskaźniki rozwoju gospodarczego oraz korzystny dla przedsiębiorstw system prawny i podatkowy stanowią istotne czynniki przemawiające za tym, że zakładanie firmy na Słowacji uznawane jest za atrakcyjne przez polskich przedsiębiorców. Warto również zauważyć, że kraj ten oferuje wyjątkowo korzystne warunki dla przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki s.r.o. będącej słowackim odpowiednikiem funkcjonującej w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podatek dochodowy od osób prawnych na terenie Słowacji zależy od dochodu. Niższe podatki, 15% są należne do kwoty 49.790 euro oraz 21% dla wyższej kwoty. Firmy będące rezydentami są opodatkowane od swoich globalnych dochodów. Spółki niebędące rezydentami podlegają opodatkowaniu jedynie od dochodów uzyskiwanych na Słowacji, w takiej samej wysokości jak spółki będące rezydentami. Koszty są generalnie odliczane od podatku, jeżeli zostały poniesione w celu wygenerowania, zabezpieczenia i utrzymania dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Podstawowa stawka podatkowa (21%) ma zastosowanie do podmiotów, które nie spełniają wymagań niezbędnych do uznania spółki za małego podatnika. Na Słowacji firma korzysta z przywileju statusu małego podatnika, jeżeli:

  • roczny obrót nie przekracza 4 milionów euro;
  • łączna wartość aktywów spółki w bilansie nie przekracza 2 milionów euro;
  • uśredniona liczba pracowników w okresie podatkowym nie może przekraczać 50 osób;
  • nie został przekroczony próg dochodowy w wysokości 49.790 euro (przed 2020 rokiem było to 100 tysięcy euro).

Założenie spółki na Słowacji jest opłacalne ze względu na możliwość odliczenia od podatku poniesionych przez przedsiębiorcę związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą kosztów w wielu obszarach. Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę w odniesieniu do pracowników podlegają odliczeniu od podatku. VAT naliczony na rachunek zysków i strat stanowi koszt uzyskania przychodu tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki. Bazowa stawka VAT wynosi 20%, obniżona 10% albo 0%(na wybrane dobra i usługi, np. leki i wyposażenie medyczne, książki i czasopisma).

Koszty początkowe można odliczyć od podatku w okresie, w którym zostały poniesione. Ogólnie rzecz biorąc, koszty odsetek poniesione w celu wygenerowania dochodu do opodatkowania mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem zasad cienkiej kapitalizacji. Straty podatkowe mogą być przenoszone w równych kwotach przez okres czterech lat.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Rodzaje spółek w prawie Słowackim

Rejestracja firmy na Słowacji może zostać dokonana w formie przewidzianych prawem słowackim odpowiedników spółki jawnej (sł. verejná obchodná spoločnost – v.o.s.), spółki komandytowej (sł. komanditná spoločnost – k.s.), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sł. spoločnost’ s ručením obmedzeným – s.r.o.) lub spółki akcyjnej (sł. akciová společnost – a.s.).

Otwieranie firmy na terytorium Słowacji wymaga spełnienia kilku formalności. Bez względu na wybraną formę spółki, istnieją konkretne kroki, które należy wykonać. Pierwszym z nich jest zarezerwowanie nazwy firmy, która musi być wyjątkowa. Celem zagwarantowania tej wyjątkowości, przedsiębiorca może zarezerwować do 3 nazw. Wybranie nazwy tożsamej lub zbyt podobnej do już zarejestrowanego podmiotu spowoduje odrzucenie wniosku.

Następnie musi zostać sporządzony i poświadczony notarialnie przez słowackiego notariusza statut spółki. W następnej kolejności, przyszły właściciel firmy musi otworzyć konto bankowe firmy i zdeponować kapitał zakładowy i uzyskać potwierdzenie od banku.

Konieczne jest również uzyskanie od organów podatkowych świadectwa stwierdzającego, że wspólnicy nie zalegają w podatkach.

Kolejno może zostać rozpoczęta procedura rejestracji spółki w rejestrze handlowym (ang. Commercial Register) oraz procedura uzyskania numeru podatkowego. Wraz z Articles of Association do organu rejestrowego należy złożyć dane wspólników oraz dyrektorów.

Ostatnim krokiem jest uzyskanie numeru VAT i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. Po wykonaniu tych kroków spółka na Słowacji może rozpocząć działalność.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Wysokość kapitału potrzebnego do założenia spółki na Słowacji

Zakładanie spółki na Słowacji w przypadku spółki s.r.o. będącej polskim odpowiednikiem spółki z o.o. wymaga wniesienia kapitału zakładowego na poziomie minimum 5 000 euro. To jedna z najniższych wartości jeśli chodzi o wysokość kapitału zakładowego w spółkach państw europejskich. Niezbędne jest też utworzenie funduszu rezerwowego w wysokości 10% kapitału zakładowego.

W zależności od tego, czy firma na Słowacji ma kapitał zakładowy określony już w euro czy jeszcze w koronach (dla spółek utworzonych przed 2009 rokiem) może pojawić się potrzeba wpłaty kapitału na rachunek bankowy.

Dla „nowych” spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy musi być w pełni opłacony przed zarejestrowaniem spółki. Wspólnicy muszą więc albo wpłacić pieniądze na rachunek bankowy albo przenieść własność aktywów na spółkę. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej uwzględniającej korony słowackie kapitał spółki nie może zostać zdeponowany na rachunku bankowym. Umowa konstytuująca spółkę musi ustalać zasady utrzymania/przeniesienia kapitałowego.

Rejestrując spółkę na Słowacji, należy liczyć się z podobnym stopniem sformalizowania całego procesu jak w Polsce, choć samo prowadzenie spółki jest prostsze z uwagi na sprzyjającą biurokrację.

Czas potrzebny na założenie spółki na Słowacji

Otwieranie spółki na Słowacji wiąże się z dość prostą procedurą. Rejestracja spółki na Słowacji trwa około 25 dni, a formalności mogą zostać dopełnione drogą elektroniczną. Rejestrację spółki można przeprowadzić całkowicie zdalnie.

Aby założyć spółkę na Słowacji, należy pamiętać o aktywowaniu skrzynki poczty elektronicznej do prowadzenia komunikacji z urzędami oraz organami administracji publicznej. Skrzynka powinna zostać aktywowana w terminie 10 dni od dnia uzyskania wpisu w rejestrze.

Działalność gospodarcza na Słowacji. Pozostałe korzyści

Do innych zalet warto zaliczyć brak podatku od środków transportowych (słowackie prawo umożliwia odliczenia VAT w całości). Mając firmę działającą on-line, nie trzeba też rejestrować kasy fiskalnej. Jeżeli członkowie zarządu spółki mają też możliwość wykonywać pracę najemną (jako pracownik), mogą płacić ZUS na Słowacji.

Dyrektor nie odpowiada za zobowiązania spółki, a za zobowiązania podatkowe jedynie w sytuacji, jeżeli zostanie wykazana umyślne uchybienie po stronie osoby prawnej. Musi mieć jednak pełną zdolność cywilnoprawną. Firma na Słowacji może mieć jednego dyrektora.

Gotowa spółka na Słowacji / kupno spółki na Słowacji / zakup firmy na Słowacji

Możliwe jest również kupno firmy na Słowacji. Zakup spółki na Słowacji jest jednym z najprostszych sposobów na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym kraju. Po zakupie spółki istnieje możliwość zmiany jej nazwy, siedziby oraz przedmiotu działalności, a zmiany te zostaną zarejestrowane w rejestrze sądowym. Gotowa firma na Słowacji to dobre rozwiązanie dla inwestorów, którym zależy na tym, aby natychmiast rozpocząć działalność. Gotowa spółka może zostać uzupełniona również o obsługę księgową.

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze zalety, jakimi wyróżnia się prowadzenie działalności gospodarczej na Słowacji.

Spółka z o.o. (s.r.o.)

Liczba wspólników
Minimum 1 , maksymalnie 50
Podatek od zysków spółki wypłacanej wspólnikom
7% (35% dla przedsiębiorców-rezydentów dzielących dywidendę między nierezydentów)
Fundusz rezerwowy
Obligatoryjny 10% kapitału zakładowego
Podatek VAT
20 albo 10%
Ulgi podatkowe
Tak (głównie R&D oraz IP)
Minimalna wysokość wkładu każdego ze wspólników
750 euro

Pytania i odpowiedzi:

Jak długo trwa założenie spółki na Słowacji?
Proces zakładania spółki na Słowacji zajmuje około 3-4 tygodni. Po zakończeniu procesu weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, dokumentów oraz biznesu przyszłej spółki.
Jak założyć firmę na Słowacji? Najważniejsze formalności.
Aby założyć spółkę należy złożyć do Rejestru Handlowego następujące dokumenty:

prawidłowo wypełniony wniosek;
potwierdzenie unikalności zgłoszonej nazwy spółki;
certyfikat bankowy (kapitał zakładowy musi zostać zdeponowany w banku);
dokumenty organiczne i umowy spółki (Memorandum of Association, Deed od Incorporation, Articles of Association).
Czy spółka musi otworzyć rzeczywiste biuro na Słowacji?
Spółka potrzebuje adresu działalności gospodarczej, który będzie wykorzystywany w dokumentach. Istnieje możliwość wynajęcia biura wirtualnego (wraz z lokalnym numerem telefonu). To prosty sposób, aby wspólnicy mogli prowadzić działalność gospodarczą z dowolnego miejsca na świecie.
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.