Firma na Słowacji

Firma na Słowacji

Słowacja jest jednym z krajów Europy Środkowej charakteryzującym się stabilnością gospodarki oraz sektora finansowego. Stanowi jedno z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, dla którego wprowadzenie nowej waluty poprzez wejście do strefy Euro zapoczątkowało znaczący wzrost gospodarczy. Wysokie wskaźniki rozwoju gospodarczego oraz korzystny dla przedsiębiorstw system prawny i podatkowy stanowią istotne czynniki przemawiające za tym, że zakładanie firmy na Słowacji uznawane jest za atrakcyjne. Warto również zauważyć, że kraj ten oferuje wyjątkowo korzystne warunki dla przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki s.r.o. będącej słowackim odpowiednikiem funkcjonującej w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podatki na Słowacji

Podatek od osób prawnych na Słowacji wynosi 21%. Firmy będące rezydentami są opodatkowane od swoich światowych dochodów. Spółki niebędące rezydentami podlegają opodatkowaniu jedynie od dochodów uzyskiwanych na Słowacji, w takiej samej wysokości jak spółki będące rezydentami. Koszty są generalnie odliczane od podatku, jeżeli zostały poniesione w celu wygenerowania, zabezpieczenia i utrzymania dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Założenie firmy na Słowacji jest opłacalne ze względu na możliwość odliczenia od podatku poniesionych przez przedsiębiorcę związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą kosztów w wielu obszarach. Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę w odniesieniu do pracowników podlegają odliczeniu od podatku. VAT naliczony na rachunek zysków i strat stanowi koszt uzyskania przychodu tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki.

Koszty początkowe można odliczyć od podatku w okresie, w którym zostały poniesione. Ogólnie rzecz biorąc, koszty odsetek poniesione w celu wygenerowania dochodu do opodatkowania mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem zasad cienkiej kapitalizacji. Straty podatkowe mogą być przenoszone w równych kwotach przez okres czterech lat.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Rodzaje spółek w prawie Słowackim

Rejestracja firmy na Słowacji może zostać dokonana w formie przewidzianych prawem słowackim odpowiedników spółki jawnej (sł. verejná obchodná spoločnost – v.o.s.), spółka komandytowej (sł. komanditná spoločnost – k.s.), spółkI z ograniczoną odpowiedzialnością (sł. spoločnost’ s ručením obmedzeným – s.r.o.) lub spółki akcyjnej (sł. akciová společnost – a.s.).

Otwieranie firmy na Słowacji wymaga spełnienia kilku formalności. Bez względu na wybraną formę spółki, istnieją konkretne kroki, które należy wykonać. Pierwszym z nich jest zarezerwowanie nazwy firmy, która musi być wyjątkowa. Celem zagwarantowania tej wyjątkowości, przedsiębiorca może zarezerwować do 3 nazw. Następnie musi zostać sporządzony i poświadczony notarialnie przez notariusza na Słowacji statut spółki. W następnej kolejności, przyszły właściciel firmy musi otworzyć konto bankowe firmy i zdeponować kapitał zakładowy i uzyskać potwierdzenie od banku.

Konieczne jest również uzyskanie od organów podatkowych świadectwa stwierdzającego, że wspólnicy nie zalegają w podatkach. Kolejno może zostać rozpoczęta procedura rejestracji spółki w rejestrze handlowym oraz procedura uzyskania numeru podatkowego. Ostatnim krokiem jest uzyskanie numeru VAT i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. Po wykonaniu tych kroków spółka na Słowacji może rozpocząć działalność.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Wysokość kapitału

Zakładanie spółki na Słowacji w przypadku spółki s.r.o. będącej polskim odpowiednikiem spółki z o.o. wymaga wniesienia kapitału zakładowego na poziomie minimum 5 000 euro, z czego nie mniej niż 750 euro od każdego ze wspólników. W przypadku spółki akcyjnej, wymagany jest minimalny kapitał na poziomie 25 000 euro. Co do zasady, otwieranie na Słowacji spółek osobowych nie wymaga wniesienia kapitału zakładowego, prawodawstwo słowackie jednak wymaga, żeby komandytariusz zainwestował co najmniej 250 euro.

Czas potrzebny na założenie spółki na Słowacji

Otwieranie spółki na Słowacji wiąże się z dość prostą procedurą. Rejestracja spółki na Słowacji trwa około 25 dni, a formalności mogą zostać drogą elektroniczną.

Gotowa spółka na Słowacji / kupno spółki na Słowacji / zakup firmy na Słowacji

Możliwe jest również kupno firmy na Słowacji. Zakup spółki na Słowacji jest jednym z najprostszych sposobów na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym kraju. Po zakupie spółki istnieje możliwość zmiany jej nazwy, siedziby oraz przedmiotu działalności, a zmiany te zostaną zarejestrowane w rejestrze sądowym. Gotowa firma na Słowacji to dobre rozwiązanie dla inwestorów, którym zależy na tym, aby natychmiast rozpocząć działalność.

Interesuje Cię założenie spółki na Słowacji albo chcesz o tym porozmawiać?
Powierz to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub