Prawo karne dla biznesu - Oniszczuk & Associates
Strona główna »

Prawo karne dla biznesu

Prawo karne dla biznesu

Prowadzenie biznesu, czy to w formie małego przedsiębiorstwa, czy dużej spółki prawa handlowego, wymaga determinacji i odwagi. Przedsiębiorcom przychodzi mierzyć się z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością nie tylko gospodarczą, ale i prawną.

W samym tylko 2018 r. w Polsce powstało niemal 15 tys. stron maszynopisu aktów prawnych, a aby zapoznać się z tak dużymi zmianami w prawie każdy Polak powinien niemal 2 godziny dziennie poświęcać na samo tylko czytanie szeregu ustaw oraz rozporządzeń (i to przy optymistycznym założeniu szybkiego czytania trudnych tekstów języka prawnego).

Nowe przepisy prawne w dużej części dotyczą również szeroko rozumianego prawa handlowego, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim w formie spółek kapitałowych, tj. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Niestety szybkie zmiany prawa oraz systematyczne zwiększanie obowiązków nakładanych na przedsiębiorców w zdecydowany sposób zwiększają ryzyko karne prowadzenia spółki oraz jej reprezentacji, dlatego kluczową kwestią pozostaje obecnie eliminacja zagrożeń mogących prowadzić do odpowiedzialności karnej zarówno członków zarządów, jak i prezesa spółki.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Odpowiedzialność i ryzyko karne prowadzenia spółki

Działanie na szkodę spółki, działanie na szkodę wierzycieli, nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym, oszustwa kapitałowe, przestępstwa o charakterze korupcyjnym, czy też prowadzenie nierzetelnej dokumentacji to tylko niektóre z przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, które zostały zawarte w rozdziale XXXVI kodeksu karnego i które to czyny zabronione wiążą się z sankcją karną wynoszącą nawet 10 lat pozbawienia wolności.

To właśnie ustawowe zagrożenie karne w najlepszy sposób obrazuje, jak ważna jest skuteczna pomoc prawna adresowana do spółek handlowych (oraz ich zarządów), znajdujących się w kryzysowych sytuacjach związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, co jest istotne zwłaszcza w kontekście nowej instytucji prawa karnego, jaką jest konfiskata rozszerzona, będąca rodzajem przepadku przedsiębiorstwa należącego do sprawcy czynu zabronionego lub w pewnych przypadkach nawet niebędącego jego własnością. Z pola widzenia nie można jednak tracić również takich zagadnień, jak odpowiedzialność finansowa zarządu (oraz jego poszczególnych członków), a także odpowiedzialność finansowa prezesa zarządu, na którym ciąży zdecydowanie większa odpowiedzialność za prowadzenie spraw spółki kapitałowej. To przecież właśnie na zarządzie spółki, na którego czele stoi prezes, ciąży odpowiedzialność za zobowiązani spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki, co szczegółowo unormowane zostało m.in. w art. 299 k.s.h.

Omówienie tego zagadnienia, wzajemnej zależności pomiędzy rodzajami odpowiedzialności prawnej członków zarządu spółek handlowych, jak i innych istotnych kwestii jedynie zasygnalizowanych w niniejszym tekście, znacząco wykracza poza ramy tematyczne niniejszego artykułu, co tylko potwierdza jednak fakt, że gama ryzyk, które mogą prowadzić do odpowiedzialności cywilnej, karnej, jak i karno-skarbowej członków zarządu spółki kapitałowej jest ogromna.

Odpowiedzialność karna członków zarządu

Członkowie zarządu spółek kapitałowych w związku ze sprawowaną funkcją powinni liczyć się nie tylko z ryzykiem osobistej odpowiedzialności finansowej za zobowiązania spółki, w tym zobowiązania publicznoprawne, możliwością orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, lecz także ryzykiem odpowiedzialności karnej.
Odpowiedzialność finansowa członka zarządu nie jest zatem jedynym rodzajem odpowiedzialności, którą można przypisać osobie decydującej o sprawach spółki.

W zakres prawa karnego dla biznesu wchodzą takie zagadnienia jak:

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa karnego dla biznesu?
Skontaktuj się z nami.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.