Zamknięcie spółki komandytowej - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Zamknięcie spółki komandytowej

Zamknięcie spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest bardzo popularną formą prowadzenia własnego biznesu, w której łatwo zróżnicować odpowiedzialność i zyski poszczególnych wspólników. Osoby prowadzące działalność w formie spółki komandytowej mogą w pewnym momencie jej istnienia podąć kroki prowadzące do zakończenia bytu prawnego spółki. Ostatecznym skutkiem powzięcia takiej decyzji jest wykreślenie spółki komandytowej z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W jaki sposób można przeprowadzić taki proces?

Postępowanie likwidacyjne w spółce komandytowej

Co do zasady, zakończenie działalności spółki komandytowej przybiera formę likwidacji spółki, a decyzja w tym zakresie jest podejmowana przez jej wspólników. Likwidacja jest procedurą przewidzianą przepisami prawa, a konkretnie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W myśl zawartych w nim regulacji, likwidatorami spółki są wszyscy wspólnicy spółki, chyba, że wybiorą ze swojego grona poszczególnych wspólników lub nawet osoby trzecie do realizowania zadań likwidacyjnych. Głównym celem postępowania likwidacyjnego jest zakończenie działalności spółki z jednoczesnym uregulowaniem istniejących zobowiązań spółki oraz upłynnieniem należącego do niej majątku i jego podziałem pomiędzy wspólników. Niezbędnym jest również uregulowanie wszelkich należności publicznoprawnych , a gdy spółka zatrudnia pracowników również rozwiązanie z nimi umów o pracę. Sfinalizowanie czynności likwidacyjnych kończy się sporządzeniem bilansu likwidacji i złożeniem wniosku o wykreślenie spółki z KRS. Spółka ostatecznie przestaje istnieć z momentem jej wykreślenia z rejestru.

Rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji

Innym rozwiązaniem, na jakie mogą zdecydować się wspólnicy jest likwidacja spółki komandytowej bez postępowania likwidacyjnego. Ustawa przewiduje, że wspólnicy mogą zakończyć działalność spółki bez konieczności przeprowadzania likwidacji a na podstawie jednomyślnej uchwały o rozwiązaniu spółki. Wspólnicy muszą przy tym określić w jaki sposób zamknąć spółkę i wszystkie jej sprawy. Co istotne, brak procesu likwidacji spółki nie może prowadzić do pokrzywdzenia sytuacji wierzycieli, w porównaniu do sytuacji, gdy taka likwidacja ma miejsce. Niezależnie od odmienności formy, również w tym sposobie zakończenia działalności spółki musi dojść do zaspokojenia wierzycieli, spłaty długów, uiszczenia należności podatkowych czy podziału majątku. W tym trybie postępowania, podobnie jak przy likwidacji, niezbędne po zakończeniu całego procesu jest złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru KRS. Dopiero bowiem ta czynność sądu rejestrowego oznacza formalne zaprzestanie istnienia spółki w obrocie prawnym i gospodarczym.

Podczas tego sposobu zamknięcia spółki komandytowej nie są potrzebne do sporządzania sprawozdania finansowe, a całość zamyka się na złożeniu jednego wniosku do sądu rejestrowego – wniosku o wykreślenie.

Niezależnie od trybu rozwiązania spółki komandytowej, księgi i dokumenty rozwiązanej spółki podlegają obowiązkowi archiwizacji przez okres nie krótszy niż pięć lat. Jeśli wspólnicy nie wyznaczą do tego osoby, która wyrazi na takie obowiązki zgodę, decyzję co do osoby odpowiedzialnej za te obowiązki podejmuje sąd rejestrowy. W praktyce dokumenty trafiają na przechowanie najczęściej do któregoś ze wspólników spółki.

Szukasz pomocy w zamknięciu spółki komandytowej? Potrzebujesz porady doświadczonych specjalistów? Zapraszamy do kontaktu z nami!

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.