Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe jest specyficznym obszarem, którego przedmiotem są reguły dochodzenia roszczeń przez wierzycieli od dłużników (zarówno mających status przedsiębiorcy, jak i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) oraz skutki ogłoszenia upadłości.

Upadłość przedsiębiorstwa to jeden z etapów funkcjonowania spółki i nie należy się go bać. Ogólnie skonstruowanym celem prawa upadłościowego jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. Każdorazowo postępowanie w tego typu sprawach ma charakter bardzo zindywidualizowany, ze względu na mnogość różnorodnych przedsiębiorstw, które takiego postępowania wymagają.

Stojąc przed decyzją o możliwym rozpoczęciu postępowania należy mieć świadomość, że jeżeli będzie ono prowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny, to być może możliwe będzie nie tylko zaspokojenie roszczeń wierzycielskich ale również uniknięcie niewypłacalności danego dłużnika.

Ogłoszenie upadłości

Upadłość może zostać ogłoszona przez szeroką grupę przedsiębiorców, do której, poza spółkami prawa handlowego, należą również osoby fizyczne, działające na podstawie wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wspólnicy spółki cywilnej. Jeśli chodzi o praktyczne znaczenie definicji ogłoszenia upadłości, to należy podkreślić, że niewypłacalność dłużnika może oznaczać jedną z dwóch sytuacji: (1) dany podmiot nie ma możliwości bieżącego regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub (2) kwota zobowiązań danego podmiotu przekracza wartość posiadanego przez niego majątku.

Nie każdy brak możliwości bieżącego regulowania zobowiązań będzie jednoznaczny ze spełnieniem przesłanek do ogłoszenia upadłości. Upadłość firmy bądź upadłość spółki może nastąpić wtedy, gdy niewypłacalność będzie miała trwały charakter. Biorąc pod uwagę uregulowania prawne i dotychczasowy dorobek orzeczniczy, oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości może nastąpić m. in. w sytuacji gdy zaprzestanie regulowania zobowiązań nie ma charakteru trwałego lub opóźnienie w regulowaniu zobowiązań nie przekracza okresu trzech miesięcy.

Druga z powołanych przesłanek ma zastosowanie jednie do wybranych, następujących podmiotów: osób prawnych (do których należy np. spółka akcyjna) lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (są to tzw. osoby ustawowe i należy do nich np. spółka jawna).

Postępowanie restrukturyzacyjne

Postepowanie to jest uregulowane ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, która jest stosunkowo młodą regulacją, gdyż jego wejście w życie miało miejsce w 2015 r., wcześniej znane było pod nazwą postępowanie naprawcze. Ustawa ta reguluje kwestie zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami (w tym skutki takiego układu), a także przeprowadzenie działań sanacyjnych.

Również ustawa reguluje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzeniu układu – jest to postępowanie, które umożliwia zawarcie układu jako wynik samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu, a suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nie przekracza 15%  sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;
  • postępowanie układowe – jest to postępowanie, które zakłada sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności, a następnie zawarcie układu, a wymagania co do uprawnienia do głosowania kształtują się tak samo jak w postępowaniu o zatwierdzeniu układu;
  • przyspieszone postępowanie układowe – jest to postępowanie układowe rozpoznawane w trybie przyspieszonym;
  • postępowanie sanacyjne – postępowanie to umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, a działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.
lub