Prawo upadłościowe - Oniszczuk & Associates
Strona główna »

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe jest specyficznym obszarem, którego przedmiotem są reguły dochodzenia roszczeń przez wierzycieli od dłużników (zarówno mających status przedsiębiorcy, jak i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) oraz skutki ogłoszenia upadłości.

Upadłość przedsiębiorstwa

Upadłość przedsiębiorstwa to jeden z etapów funkcjonowania spółki i nie należy się go bać. Ogólnie skonstruowanym celem prawa upadłościowego jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. Każdorazowo postępowanie w tego typu sprawach ma charakter bardzo zindywidualizowany, ze względu na mnogość różnorodnych przedsiębiorstw, które takiego postępowania wymagają.

Stojąc przed decyzją o możliwym rozpoczęciu postępowania należy mieć świadomość, że jeżeli będzie ono prowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny, to być może możliwe będzie nie tylko zaspokojenie roszczeń wierzycielskich ale również uniknięcie niewypłacalności danego dłużnika.

Ogłoszenie upadłości

Upadłość firmy może zostać ogłoszona przez szeroką grupę przedsiębiorców, do której, poza spółkami prawa handlowego, należą również osoby fizyczne, działające na podstawie wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wspólnicy spółki cywilnej.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

 

Jeśli chodzi o praktyczne znaczenie definicji ogłoszenia upadłości, to należy podkreślić, że niewypłacalność dłużnika może oznaczać jedną z dwóch sytuacji:

  • dany podmiot nie ma możliwości bieżącego regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych
  • kwota zobowiązań danego podmiotu przekracza wartość posiadanego przez niego majątku.

Nie każdy brak możliwości bieżącego regulowania zobowiązań będzie jednoznaczny ze spełnieniem przesłanek do ogłoszenia upadłości. Upadłość firmy bądź upadłość spółki może nastąpić wtedy, gdy niewypłacalność będzie miała trwały charakter. Biorąc pod uwagę uregulowania prawne i dotychczasowy dorobek orzeczniczy, oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości może nastąpić m. in. w sytuacji gdy zaprzestanie regulowania zobowiązań nie ma charakteru trwałego lub opóźnienie w regulowaniu zobowiązań nie przekracza okresu trzech miesięcy. Druga z powołanych przesłanek ma zastosowanie jedynie do wybranych, następujących podmiotów:

  • osób prawnych (do których należy np. spółka akcyjna czy spółka z o.o.) lub
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (są to tzw. osoby ustawowe i należy do nich np. spółka jawna czy spółka komandytowa).

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest wszczynane tylko i wyłącznie na wniosek. Uprawnionym podmiotem do złożenia wniosku jest między innymi dłużnik oraz każdy z jego wierzycieli. Pełny katalog uprawnionych do złożenia wniosku zawarty jest w ustawie – Prawo upadłościowe. Niektóre podmioty są zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu 14 dni od dnia, w którym dłużnik stał się niewypłacalny.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Gdzie należy złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony do właściwego sądu (wydział gospodarczy sądu rejonowego właściwego dla przedsiębiorstwa). Wniosek o upadłość może zostać wysłany pocztą lub złożony w biurze podawczym sądu. Po skutecznym złożeniu wniosku rozpoczyna się postępowanie sądowe.

Kiedy ogłosić upadłość firmy?

Ogłosić upadłość przedsiębiorstwa należy, gdy firma jest niewypłacalna. Sąd może oddalić wniosek, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynosi mniej niż 3 miesiące, a suma niewykonanych zobowiązań jest poniżej 10% bilansowej wartości przedsiębiorstwa dłużnika. Niewypłacalność trwająca dłużej niż trzy miesiące ma trwały charakter i przynosi negatywne skutki dla przedsiębiorstwa.

Po ogłoszeniu upadłości wierzyciele dochodzą swoich roszczeń w trybie postępowania upadłościowego. Z masy upadłościowej (majątku dłużnika) zaspokaja się wierzycieli. Masą upadłościową oprócz majątku firmy może też być prywatny majątek dłużnika.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.