Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych
Strona główna »

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zakup udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to oznaczenia tej samej czynności, ale z perspektywy różnych stron umowy. Przeważnie czynność taką określa się jako zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zbycie udziałów oznacza przeniesienie części lub całości udziałów wspólnika na inny podmiot, którym może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, w tym również spółka zagraniczna.

Modelowa regulacja sprzedaży udziałów znajduje się w kodeksie spółek handlowych, ale wspólnicy mogą przewidzieć odrębną procedurę w zakresie sprzedaży udziałów poprzez modyfikację umowy spółki.

Czym jest zbycie udziałów?

Możliwość zbycia udziałów w spółce z o.o. to jedno z podstawowych praw przysługujących wspólnikowi. Nie może być ono w żaden sposób wyłączone przez postanowienia umowy spółki. Kodeks spółek handlowych przewiduje jedynie możliwość ograniczenia sprzedaży udziałów spółki.

Czym są jednak owe udziały? Jest to oznaczenie uczestnictwa wspólnika w spółce. Każdy udział posiada swoją wartość wyznaczoną w polskich złotych. Wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Każdy udział uprawnia również do oddania głosu na zgromadzeniu wspólników. Natomiast wszystkie udziały tworzą kapitał zakładowy spółki, który minimalnie musi wynosić 5 000 zł.

W spółce z o.o udziały mogą mieć równą lub nierówną wartość i od tego zależy, czy wspólnik będzie mógł mieć wiele udziałów w spółce czy wyłącznie jeden. W przypadku, kiedy wspólnik może mieć wyłącznie jeden udział umowa spółki może dopuszczać sprzedaż jego części.

Warto zwrócić uwagę, że nabycie udziałów może nastąpić nie tylko w drodze zawarcia umowy sprzedaży, ale także innych czynności cywilnoprawnych, jak umowy darowizny lub zamiany.

Forma zbycia udziałów, czyli jak sprzedać / kupić udziały

Sprzedaż i kupno udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można zrealizować zawierając umowę zbycia udziałów z danym kontrahentem. Umowa taka musi być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Bez zachowania tej formy cała czynność będzie nieważna.

Oznacza to, że strony umowy udają się do notariusza z gotową treścią umowy zbycia udziałów w spółce z o.o. i w obecności rejenta składają na omawianym dokumencie podpisy. Czynność taka trwa ok. 10 – 15 min.

W przypadku spółek zawartych przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie S-24, zbycie przez wspólnika udziałów w spółce jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca w systemie teleinformatycznym.

W takiej sytuacji oświadczenia zbywcy i nabywcy udziałów w spółce z o.o opatruje się kwalifikowany podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawarcie umowy odpłatnego zbycia udziałów w innej formie pociąga za sobą nieważność czynności prawnej.

Elementy umowy o zbycie udziałów w spółce z oo

Transakcja sprzedaży udziałów powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. W umowie sprzedaży udziałów w spółce warto zadbać o precyzyjne określenie udziałów, a także uzyskanie zapewnień od sprzedającego w przedmiocie udziałów oraz kondycji finansowej samej spółki.

Zamieszczenie na początku umowy sekcji Representation&Warranties pozwala w określonych okolicznościach na egzekwowanie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Sprzedawane udziały w firmie mogą dotyczyć wyłącznie spółki zarejestrowanej w KRS. Typowe elementy umowy obejmują:

 • oznaczenie stron umowy;
 • oznaczenie wartości i liczby sprzedawanych udziałów;
 • wskazanie sposobu uprzywilejowania udziałów (jeśli występuje);
 • wskazania terminu i sposobu zapłaty ceny;
 • moment przejścia udziałów na kupującego.

Nasza Kancelaria zapewnia przygotowanie projektu umowy zbycia udziałów, a także pomoc w umówieniu spotkania u notariusza. Podpisanie umowy zbycia udziałów jest jednym z etapów kupna gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co również wchodzi w zakres oferty Kancelarii Oniszczuk & Associates.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Ograniczenia w zbyciu udziałów spółki z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być ograniczona zapisami umowy spółki z o.o. Ograniczenia takie stosuje się w celu ochrony przejęcia spółki przez podmiot niepożądany i kontroli składu osobowego.

Zgodnie z przepisami prawa polskiego w umowie spółki może istnieć obostrzenie, że zbycie udziału uzależnione jest od zgody spółki. Umowa spółki powinna wtedy określać warunki oraz procedurę udzielenia zgody na zbycie udziału przez wspólnika.

Koniecznym jest, by ustanowić, jaki organ spółki, w jakiej formie i terminie ma prawo udzielenia zgody na sprzedaż udziałów w spółce z o.o. Jeśli w umowie spółki brakuje zapisów dotyczących, w jaki sposób spółka udziela zgody na zbycie udziałów, to zgody udziela zarząd spółki w formie pisemnej.

Co jednak w sytuacji braku zgody spółki na zbycie udziałów? Zgodę taką z ważnych powodów może udzielić sąd rejestrowy, który wyznacza spółce termin na przedstawienie swojego nabywcy.

Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik ma prawo rozporządzać swobodnie swoimi udziałami, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty. Nasi prawnicy analizują umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed zakupem lub sprzedażą udziałów przez klienta Kancelarii, aby w przypadku wystąpienia ograniczeń przygotować odpowiednie dokumenty.

Uzależnienie możliwości sprzedaży udziału od zgody spółki nie oznacza jeszcze, że strony umowy sprzedaży udziałów muszą osiągnąć konsens co do ceny, jaka ma zostać zapłacona za udziały. W razie braku porozumienia zarówno cenę nabycia udziałów, jak i termin realizacji transakcji jest określany przez sąd rejestrowy, który może skorzystać z pomocy biegłego.

W orzecznictwie wskazuje się, że spełnienia określonego warunku (np. uzyskania zgody spółki) jest niezbędne dla zachowania skuteczności czynności zbycia udziałów zarówno względem spółki, jak stron umowy. Zwraca się jednak uwagę na możliwość konwalidacji transakcji sprzedaży udziałów poprzez następcze udzielenie zezwolenia.

W jaki sposób umowa może ograniczać możliwość zbycia udziałów?

Wprowadzenie do umowy wymogu konieczności uzyskania zezwolenia spółki nie jest jedynym ograniczeniem. W praktyce stosuje się wiele klauzul umownych, które warunkują umowę sprzedaży udziałów. Do najpopularniejszych zalicza się:

 • uzależnienie zbycia udziału od upływu określonego terminu;
 • prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przez innego wspólnika;
 • prawo pierwokupu udziałów przez innego wspólnika;
 • zakaz sprzedaży udziałów na rzecz osób operujących w ramach konkurencyjnej działalności gospodarczej;
 • obowiązki wspólnika posiadania określonych uprawnień lub kwalifikacji;
 • możliwość odkupu udziałów na określonych warunkach;
 • możliwość dołączenia się wspólnika do transakcji sprzedaży udziałów w ramach posiadanych udziałów, ale na określonych warunkach.

Treść umowy spółki może wprowadzać do umowy kary umowne za sprzeczne z postanowieniami zbycie udziałów w spółce zoo.

Dodatkowe ograniczenia sprzedaży udziałów mogą pojawić się w przypadku, kiedy udziały w spółce będącej właścicielem nieruchomości nabywa osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji konieczne będzie uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Realizacja podstawowych praw wspólnika spółki może być też ograniczona w sytuacji, kiedy spółka jest właścicielem gruntów rolnych. Niezbędna będzie wtedy zgoda KOWR.

Kolejnym ograniczeniem może być konieczność zgłoszenia zamiaru koncentracji do UOKiK.

W obu przypadkach czynność mająca za cel udziały bez spełnienia wymagań formalnych będzie nieważna.

Wymóg uzyskania zgody spółki z egzekucją z udziału

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy wierzyciele prowadzą egzekucję z udziałów, których zbycie jest ograniczone postanowieniami umowy spółki i uzależnione od zezwolenia.

Spółka ma prawo wskazać osobę, która nabędzie udziały po cenie wskazanej przez sąd rejestrowy i obowiązek złożenia wniosku o wycenę udziału. Dopiero kiedy nie zrealizuje tej powinności, udziały zostaną sprzedane w trybie przewidzianym dla egzekucji.

Skuteczność zbycia udziałów

Po podpisaniu umowy zbycia udziałów jest ona skuteczna wobec stron tej umowy. Natomiast jej skuteczność wobec spółki następuje w momencie zawiadomienia jej o tym fakcie. Spółce należy dostarczyć informację o zbyciu udziałów oraz dowód zawarcia umowy.

Brak oficjalnego zawiadomienia mógłby powodować sytuację, w której zbywca nadal traktowany byłby jak wspólnik, zaś nabywca nie byłby zapraszany do uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników. Odpowiednie zmiany należy wprowadzić w księdze udziałów.

Zawiadomienie sądu rejestrowego

Zmiany wynikające z zawarcia umowy zbycia udziałów zarząd spółki musi zgłosić do sądu rejestrowego. Zgodnie z przepisami ksh do właściwego wydziału KRS składa się podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału.

Dodatkowo przedkłada się odpowiednie formularze wraz z załącznikami. W KRS ujawnieniu podlegają wspólnicy, którzy posiadają minimum 10% udziałów, może się więc pojawić potrzeba dopisania lub wykreślenia wspólników. Zgłoszenia do KRS należy przeprowadzać on-line za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Wspólnicy powinni ustalić też, czy po zmianie nie pojawiła się potrzeba dokonania modyfikacji beneficjenta rzeczywistego w CRBR.

Kancelaria Oniszczuk & Associates przygotuje kompleksowo wszystkie dokumenty. Specjalizujemy się również w przygotowaniu procedury nabywania udziałów spółki z o.o. przez spółki zagraniczne.

Sprzedaż spółki zoo. Skutki podatkowe

Sprzedaż udziałów w spółce zoo rodzi też skutki podatkowe. Przede wszystkim nabywca musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% nabywanych udziałów. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Podatek od sprzedaży udziałów należy wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego na formularzu PCC-3 w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Z kolei nabywca ma obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, ponieważ zbycie udziałów powoduje przychód z kapitałów pieniężnych.

Osoby, które zastanawiają się, jak kupić udziały w firmie powinny rozważyć skorzystanie ze wsparcia profesjonalistów. To gwarancja bezpieczeństwa oraz dochowania niezbędnych formalności.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.