Polityka prywatności - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych
Strona główna »

Polityka prywatności

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w serwisie internetowym www.oniszczuk.com (dalej: „Serwis”) jest ONCAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 8-11/213, 50-125 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548933, NIP 8971801267, REGON 022492575, adres poczty elektronicznej: office@oniszczuk.com, oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 71 341 84 23.

 2. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

 3. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami i naszym inspektorem danych osobowych poprzez adres mailowy office@oniszczuk.com, jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.oniszczuk.com.

 4. Niniejsza polityka prywatności stanowi rozszerzenie Polityki cookies.

§2 DEFINICJE

 1. Administrator/ONCAPITAL – ONCAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja, nr 8-11, lok. 213, 50-125 Wrocław wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548933, NIP: 8971801267, REGON: 02249257500000, adres poczty elektronicznej office@oniszczuk.com.

 2. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego, które pozwalają na jego późniejszą identyfikację w przypadku ponownego korzystania Serwisu internetowego z urządzenia (np. komputera, telefonu),
  na którym zostały zapisane.

 3. Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności Serwisu internetowego.

 4. Serwis internetowy – portal internetowy prowadzony przez ONCAPITAL pod adresem internetowym www.oniszczuk.com

 5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez ONCAPITAL na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w portalu internetowym www.oniszczuk.com (każdy użytkownik Serwisu Internetowego).

§3 CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. ONCAPITAL oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z: (art. 6 ust.l lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.

 2. ONCAPITAL przetwarza dane osobowe w celu realizacji usługi żądanej przez Użytkownika lub celu wskazanym w zgodzie. ONCAPITAL przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji usługi, lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika serwisu. Dane osobowe pozyskane podczas korzystania ze strony www.oniszczuk.com będą przetwarzane przez ONCAPITAL w następujących celach:

 1. analiza poprawności realizowania wysyłek i statystyka korzystania z materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów, udostępnianych przez ONCAPITAL,

 2. przesyłanie do Użytkownika pocztą elektroniczną powiadomień, materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów, udostępnianych przez ONCAPITAL,

 3. przesyłanie do Użytkownika wiadomością sms powiadomień, materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów, udostępnianych przez ONCAPITAL,

 4. kontaktowanie się z Użytkownikiem poprzez rozmowę telefoniczną, wiadomość email lub inną formą w celu realizacji usługi,

 5. zarządzanie, w tym publikowanie oraz usuwanie zamieszczonych przez Użytkownika komentarzy na stronie internetowej www.oniszczuk.pl.

 1. W związku z powyższym ONCAPITAL dokłada wszelkich starań by chronić przetwarzane dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz uszkodzeniem lub zniszczeniem. ONCAPITAL przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w szczególności zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

W ramach wykonywania zawodu przez adwokata lub radcę prawnego zastosowanie w szczególności znajdują następujące podstawy przetwarzania danych osobowych, zawarte w art. 6 RODO:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podstawa ta obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez ONCAPITAL w związku ze sporządzaniem opinii prawnych lub udzielaniem porad prawnych;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ONCAPITAL (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – na tej podstawie prawnej ONCAPITAL przetwarza np. dane osobowe jej pracowników, bądź świadczy pomoc prawną z urzędu;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ONCAPITAL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przesłanka ta znajdzie zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji/sieci bądź zapobiegania oszustwom.

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zrachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów ONCAPITAL, zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”) – zgodnie z naszą Polityką cookies oraz zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty oraz aplikacji ONCAPITAL. Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu zbieramy i gromadzimy informacje takie jak:

 • adres IP

 • adres URL żądania

 • nazwa domeny

 • identyfikator urządzenia

 • typ przeglądarki

 • język przeglądarki

 • liczba kliknięć

 • ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach

 • data i godzina korzystania z Serwisu

 • typ i wersja systemu operacyjnego

 • rozdzielczość ekranu

 • dane zbierane w dziennikach serwera

 • a także inne podobne informacje

 1. Niezależnie od powyższego, będziemy wykorzystywać dane zbierane automatycznie do personalizowania treści i reklam naszych usług, jak też do personalizowania treści i reklam towarów i usług Zaufanych Partnerów (reklamodawców), przy czym będzie się to odbywało w obrębie Serwisu.

 2. Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu na stronach Serwisu, pomiarów efektywności reklam oraz pomiarów popularności Serwisu, ich poszczególnych sekcji i poszczególnych materiałów na nim zamieszczanych. Dane te będą również wykorzystywane do badania rynku oraz opinii.

 3. Dane osobowe z §2 pkt. 3 przetwarzane są na rzecz filtrowania nienaturalnego ruchu generowanego przez roboty (tzw. „pająki”) uniemożliwiając ataki hackerskie.

 4. W przypadku używania wyspecjalizowanych funkcjonalności serwisu (np. formularza kontaktowego), za zgodą Użytkownika gromadzone i przetwarzane są ponadto następujące dane:

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • numer telefonu

 • dane o zainteresowanej usłudze

 1. W zakresie danych zbieranych automatycznie administratorami Twoich danych mogą być także Zaufani Partnerzy wskazani w punkcie §5 Polityki Prywatności.

§4 PODSTAWA DO PRZETWARZANIA

 1. Wszelkie zbierane dane przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą do przetwarzania danych osobowych może być:

 • zgoda na korzystanie z Serwisu

 • zgoda na przetwarzanie danych (e-mail, telefon)

 • obowiązek prawny.

 1. Zgoda na przetwarzanie wyrażana będzie bądź przez kontynuację z korzystania Serwisu po obejrzeniu stosownego komunikatu, bądź przez zaznaczenie opcji w polu typu „checkbox”.

 2. W przypadkach wyrażania dodatkowych zgód, będzie istniała możliwość przesyłania/przekazywania elektronicznie informacji handlowych na temat usług Serwisu.

 3. Dane przetwarzane będą przez czas nieokreślony do momentu otrzymania żądania ich usunięcia wynikającego z praw Użytkownika.

§5 PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH

 1. W związku z przetwarzaniem Użytkownikom przysługuje szereg uprawnień. Użytkownicy mogą z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami mailowo office@oniszczuk.com. Zwracając się, prosimy pamiętać o podaniu danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu, co usprawni odpowiedź na pytania i żądania. Zgodnie z przepisami prawa ONCAPITAL do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli ONCAPITAL nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

 2. Przysługuje Ci:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;

 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem usługi lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego.

 2. Na działania ONCAPITAL przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§6 PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

 1. W celu świadczenia przez ONCAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usług drogą elektroniczną oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszym Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. Listę podmiotów (innych administratorów danych), które przy pomocy danych zebranych w ONCAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizują własne cele zamieściliśmy w punkcie Polityki Prywatności.

 2. Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

 • Google Analytics


W naszych serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
W Aplikacjach Mobilnych nie ma możliwości by zablokować funkcjonowanie tego narzędzia. Jedynym rozwiązaniem jest tutaj usunięcie danej aplikacji.

 • Piksel Facebooka

 

Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego Serwisu za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszego Serwisu. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie:

 • emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,

 • tworzenie grup odbiorców reklam,

 • analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,

 • używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.

Informacje o danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs , w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.

 • Wtyczki społecznościowe

 

Narzędzia społecznościowe Na stronie www.oniszczuk.com używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy takie jak: Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Pinterest. Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy ani nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja wraz z Twoim numerem IP jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli natomiast zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz danej wtyczki, by udostępnić materiał, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeżeli nie życzysz sobie, by serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz wylogować się z tego serwisu. Możesz również zastosować rozszerzenia do przeglądarki blokujące skrypty – wtedy uniemożliwisz ładowanie się tych wtyczek.

 1. Lista partnerów, którzy zbierają dane dla własnych celów (inni administratorzy)

Poniżej przedstawiamy listę Partnerów oraz stosowanych przez nich polityk prywatności, którzy uzyskują dostęp do danych zbieranych automatycznie za pośrednictwem naszego Serwisu oraz Aplikacji Mobilnych i wykorzystują te dane także do własnych celów („Partnerzy”).

Nazwa Partnera

Cel przetwarzania

Polityka prywatności

Google Inc.

Dopasowanie reklam, zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika, Social Media.

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook

Dopasowanie reklam. Zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika.

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Chatfuel

Wysyłka wiadomości na Messengerze Facebook. Segmentacja użytkowników w oparciu o odpowiedzi

https://chatfuel.com/PrivacyPolicy-EU.pdf

 1. W trakcie organizowanych przez nas kampanii reklamowych pewne Państwa dane mogą pozyskać nasi reklamodawcy. Są to dane zebrane przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii, które służą do oceny skuteczności danej kampanii reklamowej.

§7 PROFILOWANIE

 1. Dane zebrane automatycznie mogą służyć do profilowania. Profilowanie to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam oraz naszym Partnerom bardziej szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych Użytkownikowi.

 2. Reklamy i treści wyświetlane w naszych Serwisach mogą być targowane lub profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów. Kryteria te to: geolokalizacja: kraj, miasto, województwo, podstrona, czy informacje techniczne nt. urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny.

 3. W przypadku numeru telefonu dane gromadzone są na potrzeby profilowania Użytkownika pod kątem statystyk finalizacji konwersji oraz na podstawie analizy jej historii tworzenia profilu

§8 OBOWIĄZKI STRON I ODPOWIEDZALNOŚĆ

 1. Korzystanie z Serwisu nie nakłada na Użytkownika obowiązku podawania danych. Niemniej blokowanie dostępu do takich elementów jak cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu.

 2. W przypadku chęci korzystania z Systemu rezerwacyjnego Użytkownik ma obowiązek podania numeru telefonu (a w rzadkich przypadkach również imienia) celem identyfikacji opisanej w §2.

 3. ONCAPITAL oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi zabezpieczającymi dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieuzasadnioną modyfikacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasad przetwarzania danych osobowych, jakie określono w Umowie, Ustawie lub odpowiednich aktach wykonawczych i poniesienia w związku z tym przez drugą Stronę jakiejkolwiek szkody, Strona winna naruszenia, jest zobowiązana do pokrycia szkody poniesionej przez drugą stronę, przy czym Strony ograniczają odpowiedzialność do tzw. szkody rzeczywistej („damnum emergens”) i wyłączają odpowiedzialność za tzw. utracone korzyści („lucrum cessans”).

§9 ZABEZPIECZENIA

 1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą ONCAPITAL przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

 2. ONCAPITAL stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności: ochronę przed dostępem nieautoryzowanym, ochronę przed utratą danych.

 3. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez ONCAPITAL danych należytej staranności.

§10 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. ONCAPITAL zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

 2. ONCAPITAL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

§10 PLIKI COOKIES

 1. ONCAPITAL wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić lepsze korzystanie z naszej strony internetowej. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie ONCAPITAL zapewnia,
  że stosowane cookies są bezpieczne dla Użytkowników. Pliki cookies stosowane są również celach statystycznych.

 2. Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika

 3. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 4. Wyróżniamy dwa typy plików cookies, a mianowicie wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników) oraz funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki powoduje, że pliki cookies będą umieszczone w Państwa urządzeniu. Brak zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików cookies.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.